Svestuen under Ormerud i Fåberg

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221:Husmannskontrakter
Nr. 813: Svestuen v/Ormerud i Fåberg dat. 4.8.1865 (Sør-Gudbrandsdal Pantebok nr. 19, tinglest 21.8.1865)


No 3 Thinglæst Husmandsseddel


Fra Lars Pedersen Sveen eller Ormerud til Sønnen Peder og Arvinger paa en Plads under Gaarden, kaldet Svestuen, dat. 4 dennes saal.:
Undertegnede Lars Pedersen Sveen eller Ormerud erkjender herved at have overdraget eller bortforpagtet til min ældste Søn Peder, en under min Gaard Ormerud beliggende Plads Svestuen kaldet, samt et Stykke nordøst i Agerjordet syd til en stor Birk ved det øvre Gjærde mærket med X, og i ret Linie derfra til en i Gjærdet vesten for Elven nedsat Merkesten. Alt nordenfor disse Punkter tilhører Husmands- Pladsen, som overdraget ham paa følgende Maade:

1. Skal han have de paa Pladsen staaende Huuse samt en liden Laave der er optømret paa Gaarden og er uden Tag.

2. Skal han tage frit Bygningsfang samt Gerde – og Brændved til fornødenhed i Gaardens Skog.

3. Husmanden nyder Havn til de Kreaturer han føder paa Pladsen felles med Gaardens Kreaturer Høst og Vaar udenfor Agerjordet og om Sommeren Frihed til at havne hjemme 2 – to – Kjør, samt Kalver og Svin.

4. Skal han have min Rettighed til en Sætherløkke (Bergsløkken) paa Svesætheren.

5. Saafremt Husmanden forlanger det, skal Gaardbrugeren være forpligtet til at lægge Veien eller Raget ovenfor den nuværende Husmandsløkke og nedover nordenfor efter Rommeriges Skjegard, hvortil Husmanden da maa oplade Jord til en Gade 6 Alen bred, og til gjengjeld derfor skal Husmanden have den nuværende Gade, saa langt som den gaar over hans Jorde og i ret Linie efter den før beskrevne Linie og i den nye Gade. For Ovenstaaende har Husmanden at svare til Gaarden Ormerud følgende aarlige Pligter:

1. at slaa 12 – er tolv Mæling, 4 i hver Uge, og Skjær 6 – er sex – Maal naar forlanges
2. At arbeide 1 – er en Uge om Vaaren og 1 en Uge om Høsten efter Avlingens Indhøstning.
3. Skal han svare (?) 4 Spd., hvilke fire Speciedaler erlægges hvert Aars 14de April.
Saafremt Husmanden efterrettelig svarer ovenstaaende Pligter skal han have Pladsen for sin Levetid samt Arvinger og Efterslægt saafremt da at svare det aarlige Svarelse til Gaarden. NB. Husmanden skal have 2 Hæste og Karl til Vaaronnen naar han forlanger mod at betale 2 er to Ort Dagen for den Tid han har dem og behøver dem for eget Brug.
Dette bekræftes ved min Haands Underskrift i Vidners Overvær.
Ormerud den 4de August 1865
L. Ormerud

Vidner:
Kr. Sobø. Ole S. ved Reisten med f. Pen.