Gihlehagen under Gihle på Toten 1855

Huusmandscontract


Underskrevne Even Pedersen Gihle Eier af Gaarden Gihle i Østre Totens Præstegjeld vitterliggjør herved at have bortfæstet til Peder Frantsen og Hustru Johanne Johannesdatr paa deres Levetid den mig tilhørende Huusmandsplads Gihlehagen paa følgende

Wilkaar:

1.    Den omhandlede Huusmandsplads Gihlehagen skal Peder Frantsen tilbørlig dyrke og Husene, som ere mig tilhørende, samt Gjerder og Indhegninger forsvarlig vedligeholde. Til disses Reparasjon og Vedligeholdelse erholder han i Almeningslodden No 3 den fornødne Skov, ligesaa og Brændeved der tages. Sæterrettighed har Pladsen i Gihlesæteren.

2.    Den årlige Afgift af Pladsen svares paa den Maade at Huusmanden Aaret om, nemlig Sommer og Vinter, forretter Arbeide hver anden Uge for Gaardbrugeren. Maae Husmanden udføre mere end denne Halvtjeneste betales han med 4 skilling pr. Dag for Vinteren og 8 skilling pr. Dag for Sommeren. I Aandetider erholder han efterat have opfylt sin halve Arbeidspligt i Betaling 12 skilling for Slaatmæling og 12 skilling for Maal at skjære. Som Vederlag for Arbeidsudførelse efter denne Priis erholder Huusmanden kjøbt Kornvarer efter gammel Taxt: 1 ort pr. Sætting Ruug og Erter, 20 skilling pr. Sætting Byg og 16 skilling pr. Sætting Blandkorn, naar han heller ønsker Kornvarer end contant betaling for Arbeide. Saalænge Huusmanden ere istand til at forrette sin Arbeidspligt modtages han i Gaarden, men i Alderdoms – eller Sygdomsdage skaffer han eller hans Enke en pålidelig Arbeider isteden.

3.    Saalenge Huusmanden eller hans Enke forsvarlig opfylder den foran omhandlede Arbeidspligt og ikke forbryder sit Fæste er denne Kontract uopsigelig fra Gaardbrugerens Side. Er Huusmanden misfornøiet har han derimod Ret til at opsige sin Huusmandspligt. I Tilfælde af Fraflyttelse forholdes efter Loven angaaende Huusmandsvæsenet af 24de Septbr 1851.

Gihle den 14de April 1855.
                    E. Gihle

Denne Huusmandskontract vedtages af mig i alle Dele, hvilket ved mit Navns Underskrift erkjendes.
Datum som anført.
Peder Frantsen Gihlehagen m f p.

At foranstaaende Huusmandskontract blev oplæst for Huusmand Peder Frantsen forinden han underskrev den, og at han af Kontracten blev overlevert et Exemplar, – det bevidnes.
Datum som anført.
E. Gihle            Hendrik Johansen

(Norsk Folkemuseums Husmannsminner: Ark 1001-03/F/L0013/32)