Engehagen under Sveen i Fåberg

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Husmannskontrakter Nr. 795: Engehagen v/Sveen i Fåberg dat. 14.04.1861

Fra Ole Larsen Sveen til Peter Johannesen og Hustru paa Pladsen Engehagen, dateret 14de April 1861,- saal: Husmands.Kontragt; Jeg Ole Larsen Sveen overlader herved til Petter Johannesen og nuhavende Hustru den under min Gaard Sveen beliggende Husmandsplads Engehagen kaldet paa følgende Vilkaar:

1. Af Pladsen svares i arlig Afgift 9 ½ (ni og enhalv) Speciedaler som betales ved Arbeide til hvert Aars 14de Ap., ligesom Husmanden er forbunden til at møde efter Tilsigelse naar forlanges for at forrette hva Arbeide han maatte blive anvist for følgende Betaling næmlig: 8 otte Skilling om Sommeren, 6 er sex Skilling om Vinteren pr. Dag, samt 16 sexten Skilling pr. Maal at skjære og 12 er tolv Skilling pr. Mæhling at slaa; ligesom han forpligtes til at skaffe et antageligt Fruentimmer til Arbeide naar paafordres for: 6-sex Skilling om Sommeren og 4,fire Skilling om Vinteren pr. Dag;

2. Tilpligtes Husmanden at skaffe et antagelig Menneske til at gjette Kreaturene en Dag i Ugen for hver Ko han maatte havne samt ligeledes en Dag Vaar og Høst for Smaakreaturer i den Tid Husbonden havner i Skoven og dette paa egen Kost; derimod forrettes alt andet Arbeide paa Husbondens Kost. Hva Kreature Husmanden maatte føde mer end en Ko medtager Husbonden til Sæters og røgter og steller imod at faa hugget 1 Favn 6 Qvarter lang Veed i Sæteren pr. Ko samt1 ½ Maal at skjære ligesom 6 Sk. Pr. Faar.

3. Alt Foder der avles paa Pladsen opfodres paa den, og den faldende Gjødsel benyttes sammestede paa en hensigtsmæssig Maade. Ved til Brænde tages i Gaardens Hjemskov efter Udvisning af Top og Tørt, ligesom det nødvendige til Husreparation og Gjærdefang, der alt holdes i forsvarlig Stand af Husmanden;

4. Den i Loven bestemte Fridag hver Uge indrømmes Husmanden; men Inderst indtages ikke uden Husbondens Tilladelse;

5. Saavel naar denne Kontragt ikke maatte blive overholdt, som naar en af Parterne ellers finder forgodt at opsige samme er Husmanden forbunden til at fraflytte og ryddiggjøre til næstpaafølgende 14de April. Dette til Bekræftelse under vore Hænders Underskrift i Overvær af 2de underskrevne Vitterlighedsvidner.
Sveen, 14de Ap: 1861.
Ole L. Sveen.
Petter Johannesen.

Til Vitterlighed:
Mathias Sørensen Herberg
Ole Gundersen Ekkerstuen.

Det til Husreparation Bord betales ikke Sagleie af Husmanden.
Ole L. Sveen.