Bækken under Frøise i Gausdal 1852

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Husmannskontrakter Nr. 661: Bækken v/Nedre Frøise i Gausdal dat. 2.4.1852
(Sør-Gudbrandsdal Pantebok nr. 17, tinglest 4.12.1852)

No 14 Thinglæst Huusmandscontract

Huusmandscontract fra Ole Gundersen nedre Frøsen til Ole Iversen Skougen og Kone, hvorved disse for Levetid ere overdragne Pladsen Bækken, dateret 2 April d.A. Meed denne Contract følger en ligelydende Gjenpart.

Jeg underskrevne Ole Gundersen nedre Frøsen tilstaaer og herved vitterliggiør at have stædet og fæstet, ligesom jeg herved stæder og fæster til Manden Ole Iversen Skougen og Kone Pladsen Bækken paa deres Levetid og det paa følgende Vilkaar.

1. Betaler Huusmanden (Ole Iversen) i aarlig Afgift af Pladsen 5 (er fem Speciesdaler), hvilken Afgift betales med Arbeid efter den i Bygden gjængse Huusmandsdagløn.

2. Jeg forbinder mig til at sætte en Stue istand paa Pladsen Bækken i beboelig Stand og det til 14 October d.A.

3. Huusmanden er forbunden efter Tilsigelse at møde paa Gaarden nedre Frøsen forat arbeide til enhver Tid af Aaret paa det nær, at han er fri Løverdagen i hver Uge.

4. Pladsens Fourage og Gjødsel maae ikke bortføres af Eiendommen, men opgives og forblive dersteds.

5. Huusmanden har Tilladelse at tage Brænde og Gjerdefang samt det Øvrige, som maatte behøves paa Pladsen, saasom Riisbrudt og Barhugst etc. i det paa Hjemkjølen mig tildeelte Skovstykke.

6. Det tømmer, som Huusmanden maatte behøve til Bygnings- og Reparationsmaterialier paa Pladsen, skal han tage i det til Bækken tilhørende Engeland eller Slette.

7. Huusmanden skal Høst og Vaar havne sine Kreaturer paa Kjølens Sameie.

8. Huusmanden maa ikke uden Vertens Tilladelse indtage nogen Inderst eller holde nogen offentlig dands etc.

9. Huusmanden skal have med Pladsen ovenmeldte Slette og der tage det Tømmer, som meldt er i 6 Pgt.

10 Saalenge som Huusmanden opfylder ovenanførte Betingelser, vedbliver han og Kone at beboe og bruge denne omhandlede Plads sin Levetid, men i modsat Fald skal de fravige samme uden Søgsmaal og Dom.

11. Hvad der forøvrigt angaaer min og Huusmandens gjensidige Pligter, da ere vi villige til at rette os efter de Betingelser, som den nye Huusmandslov foreskriver.

12. Jeg forbinder mig til at meddele Huusmanden en ordlydende Gjenpart af denne Contract og sørge for at faae dette Document thinglæst.

Frøsen den 2 April 1852
Ole G. Frøsen.

Til Vitterlighed:
F.V. Bøhmer
Ole A. Kjoes