Gillebergsløkken under Gilleberg i Ringebu

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221 Husmannskontrakter nr. 281Gillebergsløkken under Gilleberg i Ringebu 1851
Mellom-Gudbrandsdalen Pantebok 1 (1842-54) Nr. 30.

No. 20 Huusmands-Seddel.

Underskrevne Christen Nielsen Vedstad bortfæster herved til Iver Iversen den under Gaarden Gilleberg beliggende Huusmandsplads Gillebergsløkken for 2, er to, Aar at regne til 14 April 1854.  Paa følgende Vilkaar:

1.  Han skal forsvarligen dyrke Pladsen og behørigen vedligeholde dens Huse, Gjerder og Indhegninger.- Til disses Reparationer og Vedligeholdelse erholder han i Gaarden Gillebergs Skov efter Udvisning de fornødne Materialier, ligesom af vindfældte træer og Toppe det Fornødne til brændeveed til ham selv.

2.  I Afgift erlægger han 3, er tre, Specidaler, der betales inden hvert Aar af de ovenmeldte Aar og saafremt ingen anden Contract bliver oprettet, saa er ei Iver Iversen forpligtet til at ryddiggjøre og fraflytte Pladsen 14de April 1854.  Saaledes ere vi forenede.i tvende Vidners Overvær og Underskrivt.-


Gilleberg den 4de December 1851.
Christen Vestad, iholdt Pen.
Iver Iversen, iholdt Pen.

Som Vidner
Hans T. Kolstad, iholdt Pen.
Peder Brættingen