Kjetlisveen under Kjetlien i Fåberg 1847

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Husmannskontrakter Nr. 680: Kjetlisveen v/Kjetlien i Fåberg dat. 9.1.1847
(Sør-Gudbrandsdal Pantebok nr. 17, tinglest 3.12.1853)

No. 19 Thinglæst Huusmandsseddel

Huusmandsseddel eller Contract mellem Lars Simensen Kidtlien og Hans Olsen, hvormed Sidste er overdraget Brugen af Pladsen Kidtliesveen, dateret 9 Januar 1847.
Wi undertegnede, nemlig jeg Lars Simensen Kjetlien og jeg Hans Olsen som Huusmand paa Pladsen Kjetlisveen kaldet har under dags dato med hinanden indgaaet følgende Forening og gjensidige Contragt. Saaledes.

1. førstnævnte overlader til sidstnævnte, til Brug og Beboelse førommeldte Plads paa Huusmandens og hans Kones levetid som i Aarlig Huusleie af Huusmanden skal betales saaledes. I Slaataanden saalænge den vedvarer skal han slaa i 4 dage i Hvær Uge; og i Skulaanden at skjære 7 1/2 Maal; for hvær dag i Slaataanden nyder han 12 siger tolv Skilling og for hvært Maal at skjære 16 sh, siger sexten Skilling, det øvrige af Pladsens udstand, som Aarlig skal være 5 tdr. skal af Huusmanden betales med Penge; og til Grundejeren at erlægges til Hvært Aars 14de April da Regnskabet for Aaret til den Tid skal være afgjort.

2. Som tillæg af den indhængede Løkke skal Huusmanden have Frihed til at indhænge en Ring – lidet længer oppe i Hjæmhagen, som han benytter til Høavling samt et Stykke i Engen, Hulet kaldet, men sidstnævnte skal ikke indgjærdes da det benyttes til felles Havnegang for Grundejerens Kreatur.

3. Til Huusers Oprættelse Istansættelse og Wedligehold, tager Huusmanden i Gaardens Skov efter hænvisning, dog paaligger det Grundeiere at kjøre paa Stædet alle til Huuserne nødvendige Materialer, al Gjærde og Brænde tages i Gaardens Hjæmhage, men ikke andet end at tag Windfald og fortørrede Trær.

4. Nyder Huusmanden fri Havnegang Waar og Høst til sine paa Pladsen fødende Kreature, baade paa Engen og i Hjæmhagen med Grundejerens Kreature;fri Havnegang til een Koe een Kalv og een Griis.

5. Skulde nogen af Huusmandens Børn finde for godt at tiltræde Pladsen efter sine Forældre da haver han at svare efter denne Contragts Indhold, uden nogen Ophøyelse eller Wederlag.

6. Hvad Slaatten angaar, da er Huusmanden fri for at arbeide hos Grundejeren de 2de siste dage i hvær Uge. Dette vedtager vi paa begge Sider til Opfyldelse og Efterlevelse i 2de Witterligheds Widners Overværelse.

Gaarden Kjetlien i Faaberg den 9de Januar 1847.
Lars Simensen Kietlien.
Hans Olsen KjetlieSveen.

Til Witterlighed:
Syver E. Ulshuus
Simen Simensen Kjetlien