Høglien under Bø midtre i Gausdal

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Husmannskontrakter Nr. 801: Høglien v/Midtre Bø i Gausdal dat. 04.11.1862

No. 14 Thinglæst Huusmands kontrakt

Fra Nikolai Bø til Amund Olsen Kronberget paa halve Pladsen Høglien under mitre Bø- dateret 4de dennes, saal: Huusmandskontrakt.
For Amund Olsen Kronberget paa omtrent Halvdelen af Pladsen Høglien under Gaarden mitre Bø i Gausdal.
Ifølge Bestemmelsen i § 1 i Lov af 24de Septbr. 1851 har undertegnede Eier af Gaarden mitre Bø oprettet Kontrakt med Amund Olsen Kronberget angaaende Brug og Beboelse af Pladsen Halvdelen af Høglien paa følgende Vilkaar:

1. Den del af Pladsen Høglien, som ved denne Kontract bortfæstes, er fraskilt den øvrige Del ved nedrammede Pæle og bestaar af den søndre og øvre Del, samt Ret til at slaa og høste Hø i et Foderhuus paa den nordre Side af Simenmyren og ligeledes Ret til at slaa og høste Klevmyren.

2. Amund Olsen har Ret til at benytte Husene i Høglien med Undtagelse af Halvdelen af Kornladen, et Ildhuus, et lidet Fjøs og et lidet Høhuus nederst i Løkken, som jeg selv forbeholder mig til fri Raadighed.

3. I Afgift af omhandlede Del af Pladsen Høglien har Amund Olsen at svare 6 Spd. Aarlig i de to første Aar men siden syv Speciedaler om Aaret. Huusleien opgjøres til hvert Aars 14de April.

4. Amund Olsen er forpligtet til at arbeide paa Gaarden og dens Eiender de 5-fem-første Søgnedager i Ugen- naar forlanges, med en Betaling af 8 Sk, pr. Dag fra 14de April til 14de October med Undtagelse af 12, tolv Skilling pr. Dag at slaa og 16, sexten Skilling pr. Maal at skjære; fra 14de October til 14de April, 4, fire Skilling pr. Dag. For hver Fjeldreise om Vinteren til Nysæteren betales ham 8, otte Skilling. Alt Arbeide udføres paa min Kost.

5. Til Brændefang tillades det Amund Olsen at tage i Gaardens Udmark Qvist, Stubber, Vindfald og paa Marken liggende Top, som jeg selv ikke agter at benytte. De fornødne Materialier til Huses Opførelse og Reparation samt til Gjærdes Istandholdelse tages i Gaardens Skov efter Eierens Udvisning.

6. Havnegang for de pa Pladsen fødende Kreature tilstaaes i den saakaldte Bølie Høst og Vaar, men i Sætertiden kun for 1 Ko og 1 Kalv;

7. Pladsen skal dyrkes vel, og ikke forringes paa Huse eller Jordvei. Afgrøden maa ikke sælges eller bortføres derfra, og den samlede Gjødsel altid forblive ved Pladsen.

8. Amund Olsen maa ikke give eller tillade Nogen Ophold i Huset uden Eierens Villie..

9. Naar Amund Olsen holder Pladsen i forsvarlig Stand med Huse, Gjærder og Jordvei samt viser sig tro, hørig og lydig med Huusbonde og Madmoder og til enhver Tid paaser deres bedste, da beholder han Pladsen for sin Levetid.

10. I Tilfælde af Sygdom eller Alderdomssvaghed har Huusmanden Ret til, at skaffe en duelig Arbeider i sit Sted, som Gaardbrugeren finder antagelig.

11. I Tilfælde af, at Huusmand Amund Olsen fraflytter Pladsen, forbryder sit Fæste eller efter hans dødelige Afgang, da falder Pladsen tilbage til Gaardens Eier uden Erstatning for gjorte Forbedringer paa Huse og Jordvei.

12. For øvrigt har Amund Olsen at holde sig Huusmandsloven af 24de September 1851 efterrettelig i alle Henseender..

Ovenstaaende Vilkaar vedtager jeg Amund Olsen Kronberget i alle dele til Opfyldelse og Efterlevelse. Af dette Document beholder enhver af os et Exemplar,da to enslydende ere udstedte.

Gaarden mitre Bø, den 4de November 1862.
Nicolai Bø. Amund Olsen Kronberget m.h.P.

Til Vitterlighed om Underskriften samt om Contractens Indhold ere Parterne bekjendt:
Enog Bølien m.f.P.
Simen Torgersen Bølien.