Jongerudengen under Jongerud i Fåberg 1867

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Husmannskontrakter Nr. 831: Jongerudengen v/Jongerud i Fåberg dat. 20.5.1867
(Sør-Gudbrandsdal Pantebok nr. 19, tinglest 21.3.1868)

No. 23 Thinglæst Huusmandscontract

Paa Pladsen Jongerudengen et Engestykke og Sæterløkke under Gaarden Jongerud fra C. Kamstrup til Simen Christensen paa 5 Aar dateret 20de Mai 1867.

Huusmandscontract:

a) Jeg undertegnede C. Kamstrup overlade til Brug og Beboelse Pladsen Jongerudengen, Engstykket Lillevolden og Gaarden Jongerud, til Simen Christensen paa 5, fem, Aar og følgende Vilkaar.

1) Pladsens Jord, Skov, Huse og Gjærder tilhører Gaarden Jongerud og forsvarlig hensigtmæssigt bruges og vedligeholdes af Huusmanden.

2) Til Husenes og Gjærdenes Istandsættelse og Vedligeholdelse skal Huusmanden have Ret til efter Udvisning af Brugeren paa Jongerud at tage de fornødene Træmaterialer i Gaardens Skov.

3) Det fornødene Brænde skal han have Ret til at tage i Gaardens Skov med kun af Nedfald af Kvist og afhuggen Top.

4) Fri Løvning i Gaardens Hjemhage, men kun af Older (Orretræ ?)

5) Fri Havnegang Høst og Vaar til Pladsens Kreature i Gaardens Hjemhage og om Sommeren til 1 er een Griis og 1 er een Kalv.

b) For de ovenstaaende Retigheder skal aflægges en aarlig Afgift af 6 Spd sex Species til Brugeren af Jongerud hvilke sex Species bliver at Liqvidere med det i Aarets Løb udførte Arbeide.

c) Huusmanden er pligtig efter Tilsigelse at møde til Arbeide for Brugeren paa Jongerud paa alle hans Eiendeler.baade paa og udenfor Jongerud og til enhver Aarstid, om end Afgiften er oparbeidet den for anførte betaling.

1) 12 tolv Skilling for hver Mæling, eller naar slotaanarbeidet udføres.

2) 16 – sexten Skilling for hvert Skuurmaal.

3) Naar andet Arbeide udføres, da er Daglønnen ifra 14de April til 14de October 8 Sk – otte Skilling og ifra 14de October til 14de April 4 Sk fire Skilling for Dag.

4) Hele Aaret om han skal have Løverdagen fri.

d)Ligeledes forpligter Huusmanden sig at skaffe Brugeren paa Jongerud et voxent Fruentimmer til Arbeide efter 4 Sk. fire Skill. Pr, Dag de fem Dage i Ugen, hvis Brugeren forlanger det.

e) hver 14de April skal Regnskab opgjøres for Aarets Løb, da skal Brugeren af Jongerud saafremt Arbeidslønnen overstiger Afgiften, betale samme til Huusmanden, ligesaa Huusmanden er pligtig det samme, om ikke Arbeidslønnen ikke opgaaer tilsaa meget som Afgiften.

f) Denne Contract træder i Kraft 14de April 1867.

g) Huusmanden har ikke Ret til at indtage Inderster uden Gaarbrugerens Tilladelse.

h) Dersom Huusmanden ikke opfülder disse Pligter som her ere anførte, skal han efter ¼ Aars Udsigelse ryddiggjøre og fraflytte Pladsen Jongerudengen, eller dersom Huusmanden finder sig misfornøiet, da har han Ret til at fraflytte Pladsen efter ¼ Aars Opsigelse. I ethvert Tilfælde er Pladsen Jongerudengen den 14de April 1872 ledig, og da skal Huusmanden Simen Christensen uden foregaaende Opsigelse have ryddiggjort og fraflyttet samme.

Jongerud den 20de Mai 1867
C. Kamstrup
Simen Christensen m.p.P.

Til Vitterlighed
Erik Ellingsberg.
Andreas Pedersen paa Jongerud.