Tallaugbakken under Tallaug i Gausdal

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Husmannskontrakter Nr. 724: Tallaugbakken v/Tallaug i Gausdal dat. 31.01.1857


Huusmandskontrakt for Nils Olsen og Kone Anne Olsdatter paa Pladsen Thallaugsbakken under Gaarden Thallaug. Ifølge Bestemmelsen i § 1 i Lov af 24 September 1851 har undertegnede Amund Larsen som Eier af Gaarden Thallaug i Gausdals Præstegjeld oprettet Contract med Nils Olsen angaaende Brug og Beboelse af Pladsen Thallaugbakken paa hans og Kones Levetid, eller saalenge eftenævnte Betingelser opfyldes paa følgende Vilkaar:
1. Den aarlige Afgift af Pladsen skal være betalt inden hvert Aars 14de April med 10 Spd skriver ti Speciedaler.
2. Pladsen skal dyrkes vel og ikke forringes paa Huse eller Jordvei. Afgrøden maa ikke sælges eller bortføres derfra, og den samlede Gjødsel altid forblive ved Pladsen.
3. Huusfolkene maa ikke give eller tillade Nogen Ophold i Huset uden Eierens Villie.
4. Til Brænde maa alene bruges Kviste og Stubber og færske Træer ikke nedhugges eller beskadiges uden Huusbondens Samtykke.
5. Huusmanden og hjemmeværende Børn skal være forpligtet til med den i § 6 i den citerede Lov omhandlede Indskrænkning i egen Person strax efter Tilsigelse at forrette hvorsomhelst hvad Arbeide han eller de blive anviiste, mod paa given Kost at erholde 4 Skilling daglig om Vinteren, 8 Skilling daglig i Aannetiden og 6 Skill. daglig den øvrige Tid af Sommeren samt 12 Skilling for en Mæling at slaa og 16 Skill. for et Maal at skjære. Naar forlanges skaffer Huusmanden et dueligt Fruentimmer til arbeide i Aannetiden og til Bagning, Brekning og Vaskning mod derfor at erholde sig godtgjort 4 – fire Skilling pr. Dag, samt hver Vinter at Spinde 1 Bu. Stry, hvorfor erholde Betaling 3 – tre – Bu Mel.
6. I Tilfælde at Pladsens Huse, Gjærder eller Jordvei i nogen Maade bliver forringet, skal Huusmanden erstatte den skeete Skade efter uvillige Mænds Skjøn samt alle deraf flydende Omkostninger skadesløst.
7. Skulde Opsidderen ville fraflytte, skal han frasige sig Pladsens Brug inden 29 September, og kan Eieren saavel da som om Contracten maate være forbrudt, tage Pladsens Huse, Gjerder og Jordvei til frit Brug og Benyttelse næstfølgende 14de April uden nogensomhelst Erstatning for mulig gjorte Forbedringer.
8. Ved Bestemmelsen af Vederlaget for denne Pladsens Besiddelse er intet Hensyn taget til de Forbedringer, som samme i en eller anden Henseende muligens kunde tiltrænge.
9. For de nye Huse, der opføres paa Pladsen, er Huusbonden ikke forpligtet til, i Tilfælde af at Kontracten af hvilkensomhelst Grund ophører, at give Huusmanden eller dennes Bo eller Arvinger nogen Godtgjørelse.
10. Fæstet paa Pladsen forbydes i alle de i §10 i Lov af 24de September 1851 omhandlede Tilfælde.
11. Bliver Pladsen Thallaugbakken efter foranstaaende Betingelser overdraget til Nils Olsen saaledes som den forhen har været brugt med undtagelse af at det ikke tillades Huusmanden at tage Andet af Granskoven paa Bakkerengen og Vaarsæterløkken som høver denne Plads til, end til Husernes Reparation, en liden Ring paa Kjølen kaldet Brændmyrringen fratages denne Plads, hvorimod tillægges samme en Løkke ovenfor Veien som gaar til Kjølen Kvedet Kaldet Taarsetstuens Kalvløkke saa som den nu befindes. Huusmanden maa ikke avvirke noget i Gaardens Hjemhage, ligesom altid at holde sine Kreature af Gaardens Eiendomme saa dem kommer samme til skade ved nogensomhelst Havning. Gjennem Pladsen Thallaugbakkens Agerløkke forbeholder jeg mig at anlægge Sommerrægsten til Kjølen naar samme findes forgodt. De nødvendige Materialer til Husenes Raparation kjøres frit af Gaardbrugeren. Disse Vilkaar vedtager jeg Nilsen Olsen til aldeles nøiagtig Opfyldelse og Efterlevelse. Af dette Document beholder enhver af os et Exemplar da 2de enslydende ere udstedte.
Gaarden Thallaug den 31 Januar 1857.
A. Thallaug
Nils Olsen med ført Pen.

Til Vitterlighed om at Contraktens Indhold er Parterne bekjendt.
Knut Olsen Thallaug
Sigrid Hansdatter De.
Begge med paaholden Pen.