Glotten under Berg nordre i Fåberg

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221, Sør-Gudbrandsdal pantebok 17, nr. 710: Glotten ved Nordre Berg i Fåberg 30.10.1844 Tinglest 14.3.1856

No 9 Thinglæst Huusmandsseddel

af 30te Octbr 1844 fra Ole Arnesen til Amund Olsen og Hustru paa Pladsen Glotten under nordre Berg, saal.

Jeg undertegnede Ole Arnesen  Berg, i Saxumsdalen af Faaberg tilstaaer herved at have afhændet og overdraget af min Gaard og Eiendom en Husmandsplads Glotten kaldet og 3 Mælinger urydet Mark i Indhægningen 2 Mælinger urydet Mark i Hjemhagen til Brug og Bopæl, til Amund Olsen og Hustru Marthe Christensdatter samt en af deres Børn deres Levetid.

Derimod forpligter jeg Amund Olsen mig til at erlægge til bemeldte Ole Berg en Summa Penger= 50 Spd er fem Ti Norske Speciedaler imod Pladsen, og for hvert Aar at svare 3 er tre Speciedaler som svares i Arbeide saaledes:

1.  Fra 14de April til Aanden 6 Dage.

2.  I Slaataanden at slaa 10 Mælinger.

3.  Konen arbeider 4 Dage.

4.  At skjære 6 Maal.

5.  At arbeide 6 Dage om Høsten efter St. Miculsdag.

6.  At arbeide 6 Dage om Vinteren.

Ovenstaaende Arbeide skal punctlig udføres naar Gaardbrugeren af nordre Berg forlanger det. Derpaa nyder Amund Olsen, Hustrue Marthe Christensdatter og det ene af deres Børn som bliver Bruger af Pladsen Glotten efter Forældrene frit Brændefang, Gjærdefang og Bygnings-Materialier i Gaardens Skov og Udmark til Pladsens Brug og Benyttelse, samt Havnegang for de Creature som fødes paa Pladsen i Gaardens Udmark.  Ligesaa har Husmanden Frihed til om Sommeren at havne en Koe Hjemme, en Kalv og en Gris og som havnes med Gaardens Hjemme-Creature; dog for denne Hjemme Koe svarer Husmanden Arbeide til Gaardbrugeren efter Bygdens almindelige Taxt.  Det bemærkes, at naar bemeldte Amund Olsen og Hustrue Marthe Christensdatter overlader Pladsen til det ene af sine Børn, da forhøies Husleien for bemeldte Plads med 1 Spd. Og da svares i Arbeide saaledes:

1.  I Haavolden at arbeide 8 Dage.

2.  At slaa 14 Mælinger.

3.  Konen arbeider 6 Dage i Slaataanden.

4.  At skjære 7 Maal.

5.  Om Høsten at arbeide 8te Dage.

6.  Om Vinteren 9 Dage.

Naar altsaa bemeldte Personer Amund Olsen, Marthe Christensdatter og den af deres Børn som bliver Bruger af Pladsen ved Døden er afgaaen falder Pladsen til Gaarden igjen uden nogen som helst Erstatning.  At vi saaledes ere forenede bekræftes med vore Hænders Underskrift i tvende Vidners Overvær.

Nordre Berg den 30te October 1844.
Ole Arnesen med iført Pen.
Amund Olsen med iført Pen.

Til Vitterlighed.
I. Stubberud.
A.A. Gjørlien