Åjordet under Dahl øvre i Fåberg

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221 Husmannskontrakter nr. 799
Sør-Gudbrandsdal Pantebok 18 Tinglest 4.8.1862 Åjordet under Øvre Dahl i Fåberg 12.4.1861

 
Thinglæst Huusmandscontract Mellem Ole Dahl og Johannes Aaen angaaende Brugen af Pladsen Aajordet under Gaarden øvre Dahl, dateret 12te April 1861,-saal:


Aar 1862 den 12te April blev mellem Undertegnede Ole Dahl som Eier og Johannes Aaen som Leier indgaaet følgende Contract.  Ole dahl overlader til Johannes Aaen, til Brugelighed Engelandet Aajordet saaledes som det nu forefindes indhægnet med den deri værende Ager og paastaaende Husebygninger, paa følgende betingelser:

1.  Den aarlige Huusleie af Pladsen betales inden hvert aars 14de April med 16, sexten  Speciedaler.

2.  Leieren er pligtig til, efter Tilsigelse, aarlig at slaa 20 tyve Mællinger mod en Godtgjørelse af 12 tolv Skilling pr. Mælling, samt at skjære 8 otte Maal mod en Godtgjørelse af 16 sexten Skilling pr. Maal, hvilke Beløb ved Opgjørelse skal fraregnes den arlige Huusleie, ligesom Leieren er pligtig til efter Tilsigelse at udføre  det Snedkerarbeide, som Huusbonden maatte forlange, dog ikke i Aannetider, imod en billig Godtgjørelse.

3.  De fornødne Materialier til Vedligeholdelse af Pladsens Huse og Gjerder, hvilket alt forsvarlig vedligeholdes af Leieren, tages i Gaardens Skov efter Udvisning, samt den fornødne Brændeveed tages af Vindfald, Top og Kvist, som ligger paa Marken.

4.  For det Tilfælde at en mellem Undertegnede samt Kristoffer Olsen, under 30te April 1859 oprettet Kontrakt om Oparbeidelsen af et Jordstykke søndenfor Aajordet, ikke skulde blive opfyldt inden den deri nævnte Tid, skal  nærværende Kontract ogsaa betragtes som opsagt og hævet af begge Parter.

5.  Saalænge Leieren saaledes nøiagtig opfylder ovennævnte Forpligtelser og iøvrigt  opfører sig tro og lydig beholder han Pladsen for sin og Kones Levetid; men i Mangel deraf ophæves Contracten, og er Leieren da pligtig til, uden Udgift for Eieren, at fraflytte og ryddiggjøre Pladsen  uden nogensomhelst Erstatning.
Dahl. 12te April 1861.  Ole dahl.  J. Aaen
Som Vitner; Christen Larsen Klevbakken   Mathias Poulsen Helbakhougen