Rægarud under Lysgaard i Fåberg

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Husmannskontrakter

Nr. 942 Rægarud under Lysgaard i Fåberg 1880 (Sør-Gudbrandsdal pantebok 22, Tinglest 1 Mar 1880, Nr. 7, Husmannskontrakt)For Ole Olsen paa Pladsen Regerud under Lysgaard udstedt af Marie Lysgaard dat. 5. feb. 1880 – Husmandskontrakt

Ifølge Bestemmelse i §1, Lov af den 24. sept. 1851 har undertegnede Eier af Gaarden Lysgaard i Faaberg Herred oprettet Kontrrakt med Ole Olsen angaaende Brug og Beboelse af Pladsen Regerud paa følgende Betingelser:

1. Ole Olsen tager Pladsens Huse og Joordvei til Brug og beboelse 14.April 1880.

2. Den aarlige Afgift skal være betalt inden 14.April hvert Aar med 64 Kronner-sekstifire Kroner.

3. Da saadan Afgift formendig besaar i Arbeide saa er det Husmanden og hjemmeværende Børns Plikt i egen Person straks efter Tilsigelse at forrette naarsomhelt hvad Arbeide han eller de blive anviste mot 47-syvogfirti Øre pr Somerdag og 27-syv og tyve-Øre pr Maal Korn at skjære. 40-firti Øre pr. Maal Erter at skjære 20-tyve Øre pr. Maal Erterris at træsje.   20-tyve Øre for Afskjæring af pr Maal med Potetgræs og Kr 2,40-to  Kroner og firti Øre pr Maal Poteter at optage, alt paa Eiers Kost. (En Mæling=12544   ¤  Alen og 1 Maal = 2744 ¤ Alen)

4. De amindelige Redskaber, saasom Øxe, Jaa, Sjyru, Løvkorg og Rive samt i Potetsoptagningenn ogsaa Grev paakvilen det Husmanden og de som er med ham at holde.

5. Husmanden er pligtig at skaffe efter Tilsigelse et forsvarlig og vandt Fruentimer i 35 Somerdage hvoraf mindst de 21 skal være  paa Dagarbeide a 27-syv og tyve øre pr. dag og 5 Vinterdage a 20 Øre pr. Dag.

6. Husmanden er pliktig at indfinde sig i Gaarden til Arbeide det seneste kl 4 ½  om Morgenen og Arbeidstiden er at arbeide 11 Timer om Someren og 10 Timer om Vinteren med Kviletiden, den bestemmes af Husbonden.

7. Pladsen skal dyrkes vel og ikke forringes paa Huse eller Jordvei. Afgrøden maa ikke sælges eller bortføres  derfra, og den samlede Gjødsel altid forblive paa Pladsen.

8. Husfolkene maa ikke give  eller tillade noen Ophold i Huset uden Eierens Villie.

9. Til Brænde maa alene bruges Kviist og Stubber og færske Trær ikke nedhugges elle beskadiges uden Husbondens Samtykke. Materialer til Huse og Gjærders Vedligeholdelse skal erholdes i Gaardens Skov efter Udvisning.

10. At Kreaturer som tilhører Husmanden og havner i Gaardens Hjemhage betaler Husmanden
1 Kr – en Krone pr Stykke inndtil Havnehagen bliver  indgjerdet. Vedligeholdelse skal erholdes i Gaardens Skov efter Udvisning.
At Kreaturer som tilhører Husmandens og havner i Gaardens Hjemhage betaler Husmanden
1 Kr-en Krone pr. Stykke indtil Havnehagen bliver indtegnet, efter hvilken Tid det ikke tillades Husmanden at have hjemme mer end 1 Ko og 1 Kalv om Someren imod en Betaling
af 2-to Kroner for Koen og do otteti Øre for Kalven.

11. Skulde Eieren finde forgodt at bruge Pladsen selv eller overdrage den til en anden da skal Ole Olsen hans Kone og Børn være forpligtet til under Udkastelse og uden videre Indmaal og Dom at fraflytte og ryddiggjøre den til næste Lovens Faredag efterat han inden 29.September derfra er bleven udsagt uden mogensomhelst Erstatning for gjorte Forbedringer paa Huse eller
Gjærder, derimod skal Jord af ham opbrotted til Ager erstattes efter to uvillige Mænds Skjøn, saafremt han ikke har erholdt Avling af det opdyrkede i 8-otte Aar da saadan Erstatning bortfaller. Skulde Opsidderen ville fraflytte skal han frasige sig Pladsens Brug inden 29. September. I begge Tilfælde kan Eieren tage Pladsens Huse Gjærder og Jordvei til frit Brug og Benyttelse næstfølgende 14. April.

12. Tilfælde af at Pladsens Huse,Gjærder eller Jordvei i nogen Maade bliver forringet, skal Husmanden erstatte den stedse Skade efter uvillige Mænds Skjøn. Skjønnende alle deraf følgende Omkostninger Skadesløse.

13. Ved Bestemmelsen af Vederlaget for denne Pladsens Besiddelse er intet Hensyn taget til de Forbedringer som same i en eller anden henseende muligens kunne tiltrænge.

14. Fæstet paa  Pladsen Forbyder i alle de i §10 Lov af 24.September 1851 omhandlede Tilfælde.

 

Disse Vilkaar vedtager jeg Ole Olsen i alle Dele til Opfyldelse og Efterlevelse.
Lysgaard den 5. Februar 1880
Ole Olsen
Marie Lysgaard

Til Vitterlighed
H.Tønset
A.Iversen