Høybakken under Sukkestad på Toten

Afskrift af Pladsseddelen

Underskrevne Enkefrue Anne Sophie Sommerfelt tilstaaer herved at have, ligesom ieg herved overdrager Anders Ejlertsen til Brug og Beboelse en under min Gaard Sukkestad forefindende Husmandsplads Høybakken kaldet, saaledes som samme nu befindes indhegnet og af forrige Ejer været overladt, dog paa følgende Vilkaar.

1.    I Penge eller Arbejde svarer han aarlig Afgift af Pladsen 5 Rigsbankdaler Navneværdi, hvorfor Regnskab Aflægges til hvert 14de April, naar samme ikke inden den Tid er afgiort.

2.    Husene paa Pladsen tilhøre mig, og jeg opbygger dem af nye naar det behøves, men Pladsmanden holder Tag og Fag i forsvarlig Aabodsfri Stand, saavel som gierdene omkring Pladsen. Til saadan Istandsættelse faae han Virke i min Skov efter Udvisning. Men han istandsætter selv paa egen Bekostning det, som forderves ved Skiødesløshed.

3.    Til Brændeveed tager han de til andet Brug unyttige Træes, som vokser i Husmandslykken samt Stubber i Skoven.

4.    Saalænge Anders Ejlertsen beboer Pladsen, er han, Hustrue og Børn pligtige at arbejde for mig naar de tilsiges. For voxen Mandsperson betales da for hver Sommerdag beregnet fra 14de April til 13de October med 8 skilling men før og efter den Tid en Vinterdag 4 skilling og Kost dertil, og naar Pladsmanden arbejder som Gartner i Haven gotgjør ieg ham 2 skilling mere for hver Dag om Sommeren. Giør han noget Arbejde paa egen Kost betaler ieg ham daglig 8 Skilling mere. –Som mine øvrige Husmænd for at slaae og skiære betaler ieg ham for hvert Maal og hver Mælling 16 skilling. For at hugge Veed paa egen Kost, hvor ham bliver anvist, betales ham pr Læs 4 skilling. Udbetalingen skeer med Rigsbankpenger Navneværdi. – Han holde sig selv med øx og Jaaer imod aarlig betaling 24 skilling Navneværdi.

5.    Dersom ieg udsiger ham foer Juel, skal han uden Modsigelse fraflytte Pladsen til første Fardag eller da uden videre Widløftighed udkastes. Ligeledes skal ieg til næste Fardag lade ham flytte, naar han foer Juel har frasagt sig Pladsen og intet er mig skyldig.

6.    Pladsmanden tilholdes alvorlig, ikke, uden min Tilladelse, at befatte sig med nogen slags Hugst i Skoven. Overtrædes dette eller nogen af de ham efter denne Pladsseddel paaliggende Pligter, hvoriblandt ogsaa, at han ingen Folk, uden min Tilladelse, maae indtage, skal han uden videre Omstændighed strax fraflytte Pladsen, dersom han ikke vil taale Udkastelse.

Sukestad den 10de Juni 1813                Sophie Sommerfelt
    Som Fruens Laugverge
        Schultz

Originalen modtaget, hvis Indhold ieg vedtage at opfylde under den i 5te Post bestemte Tvang.
        Anders Ejlertsen
        Til Witterlighed
A.    Bøe            M Sørensen

(Norsk Folkemuseums Husmannsminner: Ark1001-03/F/L0013/32)