Langsethagen under Nordre Langseth i Fåberg 1856

Opplandsarkivet avd. Maihuagen A-00221: Husmannskontrakter Nr. 711: Langsethagen v/Nordre Langseth i Fåberg dat. 14.3.1856.
(Sør-Gudbrandsdal Pantebok nr. 17, tinglest 14.3.1856, sak nr. 14)

Thinglæst Huusmandscontract fra Sagfører Thomesen til Peter Simensen og Kone paa Pladsen Langsethagen, dateret i dag.saal.

Huusmandscontract.

Undertegnede Sagfører Thomesen bortfæster herved en under min Gaard nordre Langset i Lillehammer Landsogn henhørende Plads, Langsethagen, til Peter Simensen paa hans og Kones Levetid paa følgende Betingelser:

1. Pladsen tiltredes 14de April dette Aar;

2. I Afgift af Pladsen erlægger Huusmanden fra 14de April 1858 – 10 – ti – Spd aarlig, hvorimod han i Aarene 1856 og 1857 har Pladsen afgiftsfri;

3. Pladsen bruges og drives forsvarligt. Hø og Halm maa ikke bortføres, men skal opfodres paa Pladsen og den paa samme faldende Gjødsel anvendes til dens Drift. Huse og Gjærder skulle vedligeholdes i god Stand;

4. Fornødent Brænde erholdes i Gaardens Skov, dog ikke af andet en tørre og vindfaldte Træer. Træfang til Husenes og Gjærdenes Vedligeholdelse tages ligeledes i Gaardens Skov, dog kun efter Udvisning. Endvidere har Huusmanden Ret til at løve i Udmarken i Lighed med Gaardens øvrige Huusmænd.

5. Huusmanden er forpligtet til naar som helst han tilsiges at lade Arbeide forrette hos Gaardbrugeren ved en voxen, arbeidsdygtig Mand mod en Dagløn af 20, tyve Skilling om Sommeren, fra 14 April til 14de October, og 12, tolv Skilling om Vinteren, fra 14de October til 14de April, paa Gaardbrugerens Kost, eller paa egen Kost, om Gaardbrugeren saa maatte forlange, for en Dagløn af 1 ort 12 sk.- een Ort og tolv Skilling om Sommeren og 1 ort 4 sk. een Ort fire Skilling om Vinteren. Huusmanden er berettiget til at have 1, een, Søgnedag, hver Uge fri for saadant Arbeide.

6. Den nuværende Skigaard omkring Pladsen skal efterhaanden ombyttes med en forsvarlig og vel opført Steengaard, 7, syv, Graasteen bred og 7, syv, Graasteen høi over Jorden samt saa dyb under Jorden, som ifølge Grundens Beskaffenhed fornødiges til dens Standhaftighed. Af saadan Steengaard lader Huusmanden opføre 4, fire, Stænger, eller 28 aatte og tyve Alen hvert Aar, indtil den hele Indhægning er færdig, hvorimod han saalænge dette Arbeide varer kun har at erlægge 8, aatte, Spd. I aarlig Afgift.

7. Pladsens Huse tilhører Gaardbrugeren.

8. I alle her ikke omhandlede Tilfælder bliver Lov om Huusmænd af 24de September 1851, at befølge.
Undertegnede Peter Simensen vedtager for mit vedkommende nærværende Contract i alle dens Puncter.
Nordre Langset den 14de Marti 1856.

O. Thomesen.
Petter Simensen.

Som tilkaldte Vitterlighedsvidner have Undertegnede hørt foranstaaende Contract oplæst for Peter Simensen og paaseet dens egenhændige og frivillige Underskrift af begge Parter.

Nordre Langset. 14de Marti 1856

Peder Stenersen,
Knut Stenersen.