Jordstykke på Skogsveen under Skog i Fåberg

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Husmannskontrakter Unummerert: Jordstykke på Skogsveen v/Skog i Fåberg dat. 26.11.1860. (Sør-Gudbrandsdal Pantebok nr. 18, tinglest 1.12.1860, sak nr. 13)

Thinglæst Huusmandseddel af 26. November 1860 fra Børre Dahl til Ole Værnsen paa en Plads under Gaarden Skoug , saal:

Aar 1860 den 14de October blev mellom Børre Dahl paa Skog som Eier og Ole Værnsen som leier oprettet følgende Contract angaaende Brugen af et Stykke Jord øverst paa Skogsveen , omtrent 4 Mæhling , som af Leieren skal indhægnes med forsvarlig t Gjærde , paa følgende Conditioner:

1. Den aarlige Huusleie for de 3 første Aar fra 14 April næstkommende at regne med 18, atten Slaatdage: eller 18, Mæhling at slaa, 10 er ti Maal at Skjære, 25 er tyve og fem, Vaar Sommer eller Høstdage at arbeide , og ligeledes i 36 – treti og sex Vinterdage. Samt at skaffe et arbeidsdyktig Fruentimmer i 12 dage i Slaatonnen , Alt efter Tilsigelse.

2.Efter bemeldte 3 Aars Forløb forandres Huusleien til 8 er otte Speciedaler aarlig. Huusmanden er pligtig til at arbeide efter Huusbondens Forlangende 5 er fem dage om Ugen hele Aaret, efter følgende taxt: For 1 Slaatdag eller 1 Mæhling at slaa , 12 er tolv Skilling , 1 Maal at Skjære 16 er sexten Skilling . 1 Vaar- Sommer eller Høstdag 8 otte Skilling og for en vinterdag 4 er fire Skilling . Ligesom Huusmanden ogsaa er pligtig at skaffe et arbeidsdyktig Fruentimmer i 12 er tolv dage om Vaaren, 12 er tolv dage i Slaatonnen og 12 er tolv dage om Høsten for en Godtgjørelse at 4 er fire Skilling for hver dag. Hva Huusmanden maatte oparbeide mer enn Huusleien for Aaret betales ham inden hvert Aars 14 April. Huusmanden er pligtig at optage Poteter efter Huusbondens Forlangende med at blive udbetalt 1 Tønde og 4 Sætting for hvert Maal paa egen kost.

3. De nødvendige Materialer til Pladsens Huse samt Gjærdefang tages i Gaardens Skov efter Udviisning. Samt Brændeved af Vindfald, Top og Qvist, som ligger paa Marken.

4. Huusmanden, som ei skal have nogen Ret til Havning paa Engelandet Sveene skal være pligtig at paase at ikke fremmede Kreature kommer ind paa bemeldte Engeland.

5. Naar og saalenge Huusmanden opfylder foranstaaende Pligter og ellers opfører sig tro og lydig, beholder han Pladsen paa sin og nuværende Kones Levetid. Hvorimod Mangel derpaa hæver Contracten og er Huusmanden da pligtig at fraflytte og ryddigjøre Pladsen uden Lovmaal og dom og uden Udgift for Eieren samt at erstatte denne den Skade han maatte have paadraget ham. Det bemærkes , at intet Foder eller Gjødsel bortføres fra Pladsen, ligesom han ei har nogen Ret til at intage Inderst uden Huusbondens Tiladelse.

6. Huusmandens Kreature som er vinterfodrede paa Pladsen skal røgtes forsvarlig i Gaardens nærværende Sæter, for saavidt Gaardbrugeren har sine Kreature der mod en billig betaling af 1, er en Ort samt at hugge en favn Veed i Sæterens Skov paa egen Kost. Det bemærkes at foruden det under Post 2 nævnte Fruentimmerarbeide, skal Husmanden i Skooraannen være arbeidspligtig med Kone, forsaavidt denne Kone have Anledning til at være fraværende fra hjemmet.

Skoug den 26 November 1860.
Børre Dahl.
Ole Værnsen. m. p P.

Til Vitterlighed:
Christian Johannesen.
Christian Svensen, m.p.P.