Stensveen nedre under Ålstad i Vardal

Husmandscontrakt


Underskrevne JOHAN BRAASTAD, Eier af Gaarden AALSTAD i Vardal, tilstaar og herved vitterliggjør at have overladt Husmand OLE ANDERSEN til Beboelse og Brug en under bemeldet Gaard beliggende Husmandsplads, nedre Stensven, paa følgende Vilkaar:

1. Pladsen, saaledes som den nu findes indhægnet, overlades ham fra 14de April 1863 saaledes at den skal bruges forsvarligt, dyrkes vel og ikke forringes paa Huse, Gjærder eller Jord. Avlingen maa ikke sælges eller bortføres derfra og den samlendes Gjødsel anvendes paa Pladsen.
2. Til Husreparationer og Gjærdefang erholder han af Gaardens Skov det fornødne, ligesom af Toppe og tørre Træer behøvende Brændeved, – alt efter Gaardbrugerens Udvisning.
3. For sine paa Pladsen fødende Kreature nyder han fri Vaarhavn til 12de Juni og Høsthavn efter 14 Septbr i Gaardens Udmark; samt Sommerhavn ligeledes i Gaardens Udmark for de Fækreature han føder paa Pladsen imod saadan Betaling, at han for hver Ko arbeider 3 -tre- Sommerdage paa egen Kost. I Ryggesvemarken maa ingen Havning foretages. Sommerhavn for de Sauer han maatte føde, har han altsaa ikke.
4. I aarlig Afgift af Pladsen svares 15 –femten- Spd. Heri er indbefattet 2 –to- Spd. for Heste med Redskaber til Vaaraand samt til hjemkjøring af fornøden Brændeved og til Qværnen med det Korn han behøver malet. Ligesaa er Husmanden forpligtet til efter Tilsigelse at forrette for Gaardbrugeren paa forsvarlig Maade hvad Arbeide ham anvises, dog saaledes at han er fri for Arbeidspligt 1 -een- Dag i hver Uge, mod derfor at erholde følgende Betaling: For -een- 1 Sommerdag 12 -tolv Skilling en Mæling at slaa eller 1 Maal at Skjære 16 -sexten- Skill. og 1 Vinterdag 6 -sex- Skill. Konens Arbeide betales med 6 -sex- Skilling pr. dag. –
5. Foruden forestaaende Svarelse firbinder Husmanden sig til paa egen Kost og uden Betaling at forrette Veiarbeide 1 -een- Dag hver sommer.
6. Ligesom det er en Selvfølge at Husmanden kan forbryde sit Løfte i de i Loven om Husmandsvæsenet af 24de September 1851 orregnede Tilfælde, saaledes kan ogsaa gjensideg Opsigelse finde Sted inden 29de Septbr. til Fravigelse den næstpaafølgende 14de April.

Aalstad den 20de Marts 1864.
 
   Johan Braastad

Forestaaende Contract vedtages til opfyldelse, ligesom jeg erkjænder at have modtaget en ligelydende Contract da tvende eenslydende ere udstædte.
      
      Ole Andersen

Til Vitterlighed ved Underskrefterne af forestaaende Contract.
Contractens Indhold var forinden Parterne bekjendt.

  John Johannessen Aalstad   Peder Olsen Aalstadeie
   m.  f.  P.