Løkken under Kalstad i Gausdal

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Husmannskontrakter Nr. 667: Løkken v/Kalstad i Gausdal dat. 15.1.1849
(Sør-Gudbrandsdal Pantebok nr. 17, tinglest 16.3.1853)

No 39. Thinglæst Brugsseddel.

Brugsseddel fra Niels Kalstad til Hans Hansen og Kone paa Pladsen Løkken, dateret 15 Januar 1849, saal.
Vi undertegnede Niels Kalstad og Hans Hansen Løkken har under Dags Dato indgaaet med hinanden Følgende Forening:

1. Overlader jeg Niels Kalstad til Hans Hansen og Kone den nye Plads kaldet Løkken, til Brug og Benyttelse saaledes at han i Foreening dermed skal bestyre det mig tilhørende Saug- og Møllebrug paa efterfølgende Conditioner:

2. Betaler han i Huusleie for Pladsen Aarlig til hvert Aars 14de April 4 Spd. skriver fire Specidaler.

3. Skal han først i Aandetiden Slaae i Gaarden 12 er tolv Mælinger eller Dage naar forlanges, og Skjære 6 er sex Maal, ligeledes 12 er tolv Dage i Høvolden dersom der gives Tid for Møllebruget og Saugbruget, efter den her brugelige Huusmandstaxt, hvilket Arbeide fraregnes Huusleien og Resten betales med Penger.

4. Frihed skal han have at tage i Bratlien de fornødne Træmaterialer til Gjerders Vedligeholdelse og Brendeveed, samt til Huuser i den øvre Lie efter udviisning, tillige Frihed til Havn for sine Kreature i Bratlien og i Sveom til 24de Juni og om Høsten naar Kreaturerne kommer hjem fra Sæteren; men fri Havn hele Sommeren i øvrelien ligesom Frihed at Havne en Kalv og Gris helle Sommeren i Bratlien og at oprødde et af to Sletter der som forhen har tilhørt Kalstadstuen, et ved Taralsveen og et ved Røningen til sin Raadighed.

5. I forening herved paatager jeg mig Hans Hansen, at være Saugmester paa nordre Kalstads Saug, – at Skjære det af Fremede ditbragte Tømmer; for den almindelig Brugelige Saugløn, undtagen for nordre Kalstads Bruger og Huusmænd for 8 er otte Skilling daglig for Skjæringen, ligesom jeg i samme Anledning herved Vedgaaer, paa egen Kost at være Møller i nordre Kalstads Møllebrug, saaledes at jeg har det Fornødne Opsyn med Saug- og Møllebruger, samt at istandsætte det, der gaaer i Stykker i bemeldte Brug, det som jeg er istand til at gjøre, ligesom jeg bekoster den Fornødne Iishugning, Overordentlige Tilfælde undtagne, ligesom det Fornødne Stampvand forbeholdes Eieren.

6. Naar noget skal gjøres nyt eller Repareres som angaaer Saug- og Møllebruget og ikke Vedkommer 5te Pgt; Vedgaaer jeg at være med og Arbeide til sammer er istand igjend, og have det Fornødne besyn med Arbeidets duelige og Hurtigst mulige udførelse, mod almindelig Kost og Dagløn som Huusmænd har.

7. Naar Mølleren opfylder og er Villig til at Opfylde ovenmeldte Pligter, saa paaligger det Møllebrugets Eier at forskaffe forsvarlige Qvernstene, og holde Møllebruget i Stand, ligesom alle Materialier forskaffes af Møllebrugets Eier.

8. Naar ovenmeldte Pligter paa begge Sider opfyldes, deeles den Fortjeneste som Møllebruget indbringer, saaledes at Møllebrugets Eier nyder de to trediedæle, og Mølleren Hans Hansen den øvrige trediedeel, dog skal begge Male frit som ogsaa Føderaadsmanden Simen Kalstad.

9. Er det Huusfolkene forbeholdt, imangel af Arbeidsdygtighed da at udføre de indgaaede forpligtelser ved leiede Folk, dog ingenlunde saadane som Værten lider Skade ved i sin Indtægt af Pladsen og Saug- og Møllebuget.- Naar saaledes de her indgaaede forpligtelser forsvarlig og Redelig opfyldes af Hans Hansen og nuhavende Kone Mari Olsdatter, beholder de Pladsen og Saug- og Møllebruget til den lengstlevende som ovenmældt, men efter Begges Død falder Pladsen med paastaaende Huuser saavel som Saug- og Møllebruget, til nordre Kalstads Bruger igjen foruden Erstatning, saaledes at ingen Atpaagift eller Arvinger har nogen Ret hertil i nogen Maade. Som en selvfølge kan ikke hverken Pladsen eller Saug-Møllebruget leveres særskilte til deres Eier igjen, men at det maae følges ad, undtagen Møllebrugets Eier ikke holder samme istand saa det kan Bruges; saa har Huusfolkene Ret til at beholde Pladsen alligevel efter den her omskrevne Huusleie og øvrige Rettighed.

Af denne Forening ere tvende ligelydende, hvoraf Gaardebrugeren og Huusmanden har hver sin, hvilke begge ere bekræftede i tvende Vitterlighedsvidner Overvær.

Kalstad den 15de Januar 1849
N. Kalstad
Hans Hansen med iholdt Pen.

Til Vitterlighed:
S. Kraabøll
Inger Maria Poulsruud.