Et engestykke under Åmot i Gausdal

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Husmannskontrakter Nr. 804: Et engestykke i v/Åmot i Gausdal dat. 14.04.1812 (tinglest 17.03.1863)

Nr. 4 Tinglæst Huusmandsseddel

Fra Mas Jonsen Aamodt til Even Fredriksen, Kone og Arvinger paa et Stk. Engeland af Aamodt, dateret 14de April 1812., saal.:
Underskrevne Mas Jonsen Aamod tilstaar og herved vitterliggjør- at have overdraget et Støke udmærkede Engeland høist i mit Jorde af Gaarden Aamod i Gusdals Præstegjeld- beliggende- til Even Fredriksen med Kone Eli Jonsdatter til Brug og Raadighed i Anledning af Forordningen af 29de Juni 1792- for aarlig Huusleie vert Aar i Arbeide- nemlig i Aanden at slaa 12 Mæling – og skjære 6 Maal og det naar forlanges ligesaa 1 Uge om Vaaren og 1 om Høsten naar forlanges, og saa i rede Penger 4 rd 2-12 – han skal selv paasætte det Jerde mellem mit Jorde og hans Udmærkede Delte og holde den i forsvarlig Stan – som han dertil skal faa en del Skived. Vaanings Huuser skal han selv bekoste paa Pladsen naar jeg skaffer ham det vi var forenede om dertil nemlig paa Stedet. Ildhuuset her paa Gaarden- og et lidet Fehuus tillige 3 Ty. Tømmer og en Tylft Sagbord – og saa skal han have den halvedel i den søndre Lyu, men jeg skal huge om det findes i hans Udmærkede, noget Aavirke. De skal i alt opføre sig saaledes at de aldrig udøver noget som kan forstyrre god Orden. Naar de saaledes opfylder anførte Pligter- saa skal de nyde , bruge og beside og beholde Pladsen, sin Levetid og deres Arvinger, men skulde de mod vor Formodning ikke opfylde disse anførte Pligter, da er denne Brugsseddel Kraftesløs og dem til ingen Nytte.
Aamod den 14de April 1812.
Mads Jonsen Aamodt.

Denne Brugsseddel vedtager jeg i alle Dele at opfylde.
Even Fredriksen

Til Vitterlighed:
Johanes Sæter og Johan Olsen Salomstuen.