Nysveen under Suttestad i Fåberg

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Husmannskontrakter Nr. 765: Nysveen v/Suttestad i Fåberg dat. 21.7.1859
(Sør-Gudbrandsdal Pantebok nr. 18, tinglest 26.9.1859)

No 2 Thinglæst Husmandsseddel

Fra Jens Suttestad til John Hansen paa Pladsen Nysveen under gaarden Suttestad, datert 21de juli saal:.
Jeg Undertegnede Jens Suttestad erkjender herved at have overladt til Huusmand John Hansen til Beboelse og Brug en mig tilhørende Plads, Nysveen kaldet, med paastaaende Huse og Jordvei saaledes som den for Tiden er indhægnet paa følgende Betingelser:

1. Skal han svare i aarlig Afgift 5 spd, er fem Speciedaler ligesom at holde pladsens Huse vedlige og i forsvarlig Stand, samt dyrke dens Jordvei forsvarlig og gjødsle den til fornødenhed. Intet Foder udkjøres og den samlede Gjødsel anvændes paa Pladsen.

2. Til Husreparation og Gjærdefang erholder han af Gaardens Skov det fornødne, dog efter Udvisning, ligesom af tørt og vindfældte Trær den nødvendige Brændeved i Gaardens Udmark.

3. Skal han efter tilsigelse møde paa Gaarden Suttestad og forverke hvad Arbeide til Gaardens Drift han bliver angitt, imod derfor at nyde i Dagløn 8, er otte Shilling om Sommeren og 4, er fire Shilling om Vinteren, 12, er tolv Shilling for Mæling at slaa og 16, er sexten shilling for Maal at skjære, samt forskaffe et dueligt Quindemenneske til Arbeide i Aannetidene for en Dagløn 4, er fire shilling, alt med Huusbondens Kost.

4. pladsen fraflyttes efter gjensidig Opsigelse inden September Maaneds Udgang, og Pladsen bliver da at ryddiggjøre til næste Aars 14de April, ligesom den da maa befindes i forsvarlig Stand som den er modtaget. Forøvrigt henholdes til Loven om huusmandsvæsenet af 24de September 1851.
Hvilket alt bekræftes med vaar Underskrift i tvende Vidners Øvervær.
Det bemærkes at jeg har modtaget en ligelydende bekræftet Gjenpart af dette Doqument.

Suttetad d: 21de juli 1859.
J. Suttestad
John Hansen i holdt Pen

Til Vitterlighed:
Hans Henningsen.
Iver Olsen, begge paa Suttestad.