Skansen søndre under Lie søndre i Øyer

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221 Husmannskontrakter nr. 298 Søndre Skansen under Søndre Lie i Øyer 1853
Mellom-Gudbrandsdalen Pantebok nr. 1

No. 24 Huusmandsseddel. 

Jeg undertegnede Eier af Gaarden søndre Lie tilstaaer at have  antaget til Huusmand Thore Larsen paa en under min Gaard beliggende Plads, søndre Skansen kaldet, saa meddeler jeg bemeldte Thore Larsen og Kone saadan Brugsseddel, at saalænge efternævnte Poster opfyldes, da nyder, bruger og beholder dem Pladsen Skansen saaledes som den nu befindes indhægnet, imod at Huse og Jord samt Gjærdet om Pladsens Løkke holdes i forsvarlig lovmæssig Stand, hvilket Alt tilhører Gaarden søndre Lie.-  Ovennævnte Huusmand betaler mig eller hvem som maatte blive Eier af Gaarden en aarlig Afgift med 4- fire – Specidaler, og Arbeide i Gaarden naar forlanges imod almindelig Kost og saadan Dagløn, nemlig fra 14de April til 14 October 8 Sk. Dagen og fra 14 October til 14 April 4 Sk. Dagen  for hver Mæling at slaae og hvert Maal at skjære 16 Sk. Saalænge som Thore Larsen udfører sit Arbeide forsvarlig og er troe, hørig og lydig i Fraværelse og Nærværelse, ikke indtager Inderst eller holde Dands eller Huse omstrygende Betlere eller frafører Pladsen Foder eller Gjødsel uden Tilsigelse af Huusbonden da beholder dem til Brug og Beboelse føromhandlede Plads, men skulde mod Formodning ikke ovenstaaende Papir blive efterfulgte eller de begaae Laster, som kan være skadelige for god Orden, skal denne Brugsseddel være uden Kraft og dem til ingen Nytte og er i saa Fald forpligtet til efter lovlig Udsigelse til næste Aars 14 April at fraflytte og gjøre ryddig Pladsen, uden Forligsprøve, Lovmaal eller Dom og Kornet som Huusmanden faaer af Værten er 20 Sætting eller 5 Voger pr. Tønde for 4-fire- Specidaler Tønden, det bemærkes at Thore Larsen er forbunden til at opføre eller bygge Fjøs uden Godtgjørelse af Gaardbrugeren paa bemeldte Plads, og Retten efter Huusmandsloven nyder Thore Larsen.

Lie den 12 April 1853.
T. E(?). Lie.

Denne Brugsseddel vedtager jeg til ubrødelig Efterlevelse i alle dens Ord og deler og skal gjælde tillige for min Kone; en ordlydende Afskrift er Dato imodtaget.
Datum som meldt.
Thore Larsen m.i.P.

Til Vitterlighed:
Ole Johnsen Fridalen.
Torger Jonsen.