Skandsen under Lie søndre i Øyer

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221 Husmannskontrakter nr. 283 Skandsen under søndre Lie i Øyer 1852
Midt-Gudbrandsdalen Pantebok 1 (1842-54)

No. 44 Fæsteseddel.

Da Ole Johannesen Skandsen, uden Contract har været og svaret som Huusmand for bemeldte Plads, og nu har opladt Pladsens Brug til sin svigersøn Ole Olsen og hans Kone Kirsti Olsdatter, saa er det jeg Torger Eriksen søndre Lie i Øyers Præstegjeld, idet jeg tilstaaer at have antaget Ole Olsen til Huusmand paa forbemeldte under min Gaard Lie beliggende Plads Skandsen kaldet, herved meddeler Ole Olsen og hans Hustrue Kirsti Olsdatter saadan Brugsseddel: at de maa saalænge efternævnte Poster nøiagtig opfyldes nyde, bruge og beholde Pladsen Skandsen saaledes som den nu befindes indhegnet, mod at de Huser og Jord samt Gjerdet om Pladsens Løkke de holde i forsvarlig lovmæssig Stand, hvilke Hus og Jordvei samt Gjerdet tilhører Gaarden søndre Lie.-
Ovennævnte Huusmand betaler mig eller hvem som maatte blive Bruger paa Gaarden Lie, søndre aarlig Afgift 4, fire Specidr. , forrette mit Arbeide naarsomhelst forlanges, imod almindelig Kost og saadan Dagløn, nemlig fra 14de April til 14de October 8 er otte Skilling Dagen og fra 14de October til 14de April 4, fire, Skil. Dagen; for en Mæling at slaa 16 Sk. og et Maal at skjære 16, er sexten Skilling for ethvert Slags; saalænge som Vore Forældre lever, nyder dem ½ Maal Ager norden og oventil paa Pladsens Ager, og det Engeland, som er søndentil og oventil Stuen og følger Gjerdet op til Roen, eller Hjørne, saalænge som Ole Olsen nøiagtig opfylder enhver Post saavel i min Fraværelse som Nærværelse, opføre sig tro, hørig og lydig, ikke indtage Inderst uden Tilladelse, ikke holde Dans eller Huse omstrygende Betlere; hvorfor det forbydes at fraføre Pladsen Foder og Gjødsel; da beholder de til Brug og Beboelse foromhandlede Plads, men skulde mod Formodning ovenstaaende Poster ikke blive efterfulgte eller de begaa Laster, som kan være skadelig for god Orden, skal denne Brugsseddel være uden Kraft og dem til ingen Nytte, og er i saa Fald forpligtet til efter lovlig Udsigelse til næste Aars 14de April at fraflytte og rødiggjøre Pladsen uden Forligsprøve, Lovmaal og Dom.  Det bemærkes, at for det som Vores Forældre af Pladsen har til Brug, skal dem skjere 3, er tre. Maal Ager for den Fastsatte Pris, og saaledes bliver det til deres Død 3 Spd. 3 ort paa Ole Olsen i Husleigen.  Kornet er bestæmt 24 Sk. vær sæting eller 4 Spd vær tønde efter Fullmaal eller 5 Vaager;
Lie den 23de Juli 1852.
T.E.Lie.

 
Denne Brugsseddel vedtager jeg til ubrødelig efterlevelse i alle dens Ord og Dele, og skal denne tillige gjelde for min Kone, en Ordlydende afskrivt af denne Brugsseddel har jeg modtaget.
Lie den 23de Juli 1852.
Ole Olsen Skandsen og Ole Johannesen den eldre, begge m.f.P.

Til Vitterlighed:
Ole Lie.  Ole Johnsen Trodalen.