Rolstadlien under Rolstad nedre i Sør- Fron

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Husmannskontrakter Nr. 279: Rolstadlien v/Nedre Rolstad i Sør-Fron dat. 2.9.1850
(Midt-Gudbrandsdal Pantebok nr. 1, tinglest ???)

No 26 Huusmandscontract

Underskrevne Gaardmand Knud Johnsen Rolstad i Fron gjør vitterligt at have stedet og festet ligesom jeg herved steder og fester til Peder Hansen og Konen Marit Johnsdatters Levetid en under min Gaard Nedre Rolstad beliggende Plads Rolstadlien kaldet paa følgende Vilkaar:
Svarer Peder Hansen og Kone til mig hvert Aar 12-tolv- Dage at slaa, hvilket Arbeide forrettes paa den i Egnen passende Tid og efter mit Forlangende enten paa Rolstad eller paa mit Underbrug Baukol eller i Sæteren der tilhører Rolstad samt 10-ti- Maal Ager at skjære ligeledes efter mit Forlangende. 2. Forrettes af Peder Hansen til mig paa min Gaard Rolstad i Arbeide 1-een- Uge om Vaaren og 1 ditto om Høsten paa den Tid naar jeg ham herom anmoder, og forresten maa afbemeldte Peder Hansen og Kone være mig hørig og lydig og end ydermere maa Peder Hansen vedligeholde Pladsens Huse og gjerder saa at disse ei forringes. Hvilket Gjerdefang saavelsom Tømmer til Husenes Vedligeholdelse samt fornødent Brændefang udtager Peder Hansen til Pladsen Rolstadliens Behov i min Skoug, som jeg erholder ved den foregaaende Skougudskiftning. Paa forestaaende Conditioner erholder bemeldte Peder Hansens Børn bemeldte Plads naar disse først betaler mig eller Rolstads Beboer 50.femti Specidaler, hvilket det herved vedgaaes.

Rolstad 2. September 1850.
Knud Rolstad.

Ovenstaaende Contract vedgaar jeg at opfylde, forresten forbinder jeg mig og Efterkommende Eiere af bemeldte Plads Rolstadlien at forrette Arbeide paa Rolstad efter Vertens Forlangende for en passende Godtgjørelse som brugeligt her i Bygden.
Peder Hansen m.h.Pen

Til Vitterlighed
J.O. Grøtting.
Iver Grytting.
Hans Olsen Moen.

Efter Peder Rolstadliens Forlangende tilføies herved at om hans nuværende Kone ved Døden skulde afgaa og han igjen skulde indtræde i 2. Ægteskab da skal ogsaa hans 2dre Kone om hun skulde blive Enke besidde Pladsen i sin Levetid paa de i denne Contract nevnte Betingelser.

Stokke 9. December 1851.
Knud Rolstad