Plass med sæter under Næstingen øvre i Øyer

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221 Husmannskontrakter nr. 282 Husmannsplass m/sæter under Øvre Næstingen i Øyer 1852
Midt-Gudbrandsdalen Pantebok 1 (1842-54) Tinglest 11 12.1852.

No. 43 Huusmands-Contract.

Underskrevne Even Næstingen, Eier og Bruger af Gaarden øvre Næstingen i Øyers Præstegjeld, vitterliggjør herved, at have bortfæstet til Johannes Johansen og Kone Sigrid Larsdatter en bemeldte min Gaard tilhørende Huusmandsplads med tilliggende Sæter paa Nysæteren, som ifølge Contract af 16de April 1807 har været bortfæstet til Gutorm Johansen og Hustrue, men som sidst har været bortfæstet , brugt og besiddet af Jens Jensen og Kone Ragnild Guttormsdatter, hvilke sidste er en Datter af bemeldte Guttorm Johansen og Kone, samt et Engstykke kaldet Toppen, efter dens nuværende.Indhegning, øverst i Gaardens Hage, som over 20 Aar har tilligget bemeldte Plads, hvilke Alt er bemeldte Huusmandsfolk, med Pladsens sidstmeldte Besidders Samtykke, fra 14 April sidstleden er overladt til Beboelse og Brug med Rettighed i Gaardens Skov til Brænde og Pladsens Fornødenheder i alle Dele, samt Ret til Havn for sine Kreature fælles med Gaardbrugerens i Gaardens Hage, Høst og Vaar, og for øvrig de rettigheder som den gl. Contract maatte bestemme. Det Hele paa saadanne Vilkaar og Betingelser som følger:

1.  Af Pladsen svares og udredes aarlig til mig eller hvem som maatte være Eier af gaarden øvre Næstingen 5 Spd.-fem Specidaler i Penge, som betales hvert Aars 14de October, og i Arbeide 6, sex, Mælinger at slaae i rette Tid, samt 2 a 3 Dages Smediearbeide, saalænge Pladsens Beboer er Smed, men siden almindeligt Gaardsarbeide, Alt paa Gaardbrugerens forsvarlige Kosthold.

2.  Naar foranstaaende Afgift betales til de bestemte Tider, skal Johannes Johansen og bemeldt hans Kone ikke alene for sin Livstid trygge og uhindret beholde Pladsen Kalvløkken med Tilliggelser men ligeledes deres efterlevende Familie eller Slægtninger, saalænge nogen saadanne ere tilbage, det være sig i ned eller opstigende Linie eller Sidelinien, som alt herved bekræftes ved min egenhændige og 2de medunderskrevne Vidners Underskrivt, idet det bemærkes , at Pladsens Huse baade Hjemme og i Sæteren er Jens Jensens Eiendom.

Næstingen den 7de December 1852.
Even O. Næstingen.- J. Jahr.  Ole Eriksen Bjørge.

Foranstaaende Contract vedtager jeg som Huusmand til Befølgelse  i alle Dele.  Johannes Johannesen. D.u.s.