Myrum under Renshus i Sør- Fron

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221 nr. 594 Husmannskontrakter Myrum under Renshus i Sør-Fron 21.2.1856
Mellom Gudbrandsdalen Pantebok 2 a

Huusmandskontrakt.

Ifølge Bestemmelse i § 1 i Lov om Huusmandsvæsenet af 24de September 1851 har undertegnede Eier af Gaarden Reenshuus i Froens Tinglag oprettet Contrakt med Paul Monsen angaaende Brug og Beboelse af Pladsen Myhrum paa hans og nulevende Kone Ragnhild Thorsdatters Levetid paa følgende Betingelser:

1. Den aarlige Afgift af Pladsen skal være saalænge hans Moder Helga Paulsdatter lever 2 – to – Spdr., men senere 5 – fem – Spdr., hvilken Afgift aarligen skal være betalt inden 31de December

2. Pladsen skal dyrkes vel og ikke forringes paa Huse eller Jordvei. – Afgrøden maa ikke sælges eller bortføres derfra og den samlede Gjødsel forblive ved Pladsen.

3. Huusfolkene maa ikke give eller  tillade Nogen Ophold i Huset uden Eierens Villie.

4. Til Brænde, Løvhugst samt det Fornødne til Huus og Gjærdes Vedligeholdelse maa ikke Huusmanden nedhugge ferske Trær eller udføre nogen Slags Aavirkning i Gaardens Skovteiger uden Huusbondens Udviisning og Samtykke.

5. Huusmanden skal være forpligtet til, efter Tilsigelse, indtil den aarlige Afgift er oparbeidet, at forrette hvor- og hvadsomhelst Arbeide, han bliver anviist, imod følgende Betaling paa given Kost: Fra 14de April til 14de October 8 – otte – Skilling daglig, for 1 Maal at skjære 24 – fire og tyve Skilling, for 1 Mæling at slaa 16 – sexten – Skilling, for 1 Slaatdag 12 – tolv Skilling og fra 14de October til 14de April 6 – sex – Skilling daglig.

6. Skulde Huusmanden finde forgodt at fraflytte, skal han frasige sig Pladsens Brug inden 29de September. Ved Bestemmelsen af Vederlaget for Pladsens Overladelse bliver intet Hensyn taget til de Forbedringer, som Samme i en eller anden Henseende muligens kunde have gjort.

7. For de nye Huse, der opføres paa Pladsen, er Huusbonden ikke forpligtet til, i Tilfælde at Contracten af hvilkensomhelst Grund opføres – at give Huusmanden eller dennes Boe eller Arvinger nogen Godtgjørelse.

I Tilfælde af at samtlige omhandlede Poster ikke nøiagtigen opfyldes, er Huusmanden forpligtet til at fraflytte og ryddiggjøre Pladsen uden videre Lovemaal og Dom. Disse Vilkaar vedtager jeg Paul Monsen i alle Dele til Opfyldelse og Efterlevelse .

Reenshuus 21de Februar 1856. H: Reenshuus. Paul Monsen Myhrum med iholdt Pen.

Til Vitterlighed: J: Holen og  Peder J: Rolstad.