Lillevangen under Johnsgaard i Øyer

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221, nr. 911 Lillevangen ved Johnsgaard i Øyer 28.9.1865
Mellom-Gudbrandsdal pantebok 3

No. 21. Huusmandscontract.

Huusmandskontract for Jacob Christensen paa Pladsen Lillevangen under Gaarden nordre Johnsgaard i Øiers Præstegjeld. Ifølge Bestemmelsene i § 1 i Lov af 24 Septh. 1851 har undertegnede Eier af Gaarden Johnsgaard oprettet Contract med Jacob Cristensen angaaende Brug og Beboelse af Pladsen Lillevangen paa følgende vilkaar:

1. Den Aarlige afgift af Pladsen skal være betalt inden hvert Aars 1 Januar med 4 Spd. fire Speciedaler.

2. Pladsen skal dyrkes vel og ikke forringes verken paa Huuse eller Jordvei. Afgrøden maa ikke sælges eller bortføres derfra, og den samlede Gjødsel altid forblive paa Pladsen.

3. Huusfolkene maa ikke give eller tilade nogen ophold i Huuset uden Eierens tiladelse Villie.

4. Til Brænde maa allene tages Qvist og Stubber saavelsom det som bliver liggende paa marken efter Løvhugst og Riisbruud. Af færske Træer maa intet tages uden efter Udviisning og det alene til Huusenes Reparation og Gjærdenes Vedligeholdelse. Bar til Kreaturføde tilades det at tage , dog saaledes at Træ ned eller afhugges , men afqvistes af Træerne og det saaledes at træerne ikke beskadiges , og maa intet Træ qvistes høiere end 3 Alen fra roden. Løvhugst forbydes aldeles. Til Riisbrud og Løvtag vil blive udstukket et Stykke, eller om dette ikke skulle findes hensigtsmessigt , da tillades ham efter Udviisning at hugge 2 las Riis og 200 Kjærver Løv paa Gaardens øvre Skovteig ,af dette maa intet bortføres af Skoven førend det er foreviist Huusbonden.

5. Huusmanden og hjemmeværende Børn skal være forpligtet med den i § 16 citerede Lovbestemmelse omhandlede Indskrænkning i egen Person strax etter tilsigelse at forrette hvorsomhelst og hvad Slags arbeide han eller de blive anviste med 8 – otte Skilling dagen fra 14 april til 14 Octbr undtagen i Slaateonnen 12 s. er tolv Skilling dagen saavelsom for hvert Maal at Skjære som hver Mæling at slaa 16 s er sexten Skilling

6. I tilfælde af at Pladsens Huse, Gjærder eller Jordvei i nogen Maade bliver forringet Skal Huusmanden erstatte en skete Skade efter uvillige Mænds Skjøn samt alle deraf flydende Omkostninger Skadesløs.

7. Skulle eieren finde forgodt enten at bruge Pladsen selv eller at ville overlade den til en anden, da skal Jacob Cristensen hans Kone og Børn være forpligtet til under Udkastelse og uden videre Lovmaal og dom at fraflytte og ryddigjøre den til Lovens næste Faredag, efter at han 29 Septembr er bliven udsagt uden nogensomhelst Erstatning for mulig gjorte forbedringer. Skulde Opsidderen vilde fraflytte Pladsen skal han frasige sig Pladsens brug inden 29 Septemr. I begge tilfælde kan Eieren tage Pladsens Huse og Jordvei til sit Brug og Benyttelse næst følgende 14. April

8. Ved Bestemmelsen af Vederlaget for denne Pladsens Besiddelse, er taget Hensyn til (omendskjønt det er en gammel Plads) at den trænger Forbedringer.

9. For nye Huse som med Huusmandens Samtykke opføres og som erholdes Bygningsfang i Huusbondens Skov er ikke Huusbonden forpligtet til i tlfælde af at Contracten ophører at give huusmanden eller dennes Bo eller Arvinger nogen Godtgjørelse. Har Huusmanden udenfor det her anførte opført noget Huus frafaldes efter §13 litr.b.i anførte Lov af 24 Septbr. 1851.

10. Fæstet paa Pladsen lovbrydes i alle de i § 10 i nævnte Lovs omhandlede tilfælde. Disse Vilkaar Vedtager jeg Jacob Cristensen i alle dele til opfyldelse og Efterlevelse.Af dette document beholder enhver af os et Exemplar , da 2 eenslydende er udstædte.

Johnsgaard 28 Septbr. 1865.
M. Johnsgaard
Jacob Christensen m. I. P.

Til Vitterlighed:
om  Underskrifteren, samt at Contraktens Indhold er Parterne bekjent.
Mathias Johnsen.
Christensen Gulbrandsen. m I. P.