Korstadhagen under Korstad i Sør-Fron

Opplandsarkivet avd. Maighaugen A-00221 Husmannskontrakter, nr, 269 Korstadhagen under Korstad, gnr 35 Sør-Fron 1848
Pantebok 1 Midt-Gudbrandsdalen 1842-54, Kontrakt nr 3.

Huusmandsseddel.

Jeg underbekræftende Johannes Lodversen nedre Korstad tilstaaer herved og vitterliggjør at have til Amund Olsen Haugsjordet og Hustru Anne Andersdatter fæstet dem paa deres Levetid Pladsen Korstadhagen, ligesom jeg ved denne Contract fæster dem samme under efterstaaende aarlige Afgift og Betingelser:

1. Svarer han contant Afgift 4, fire Speciedaler som betales ved hvert Aars 14de April;

2.  Svarer han i Arbeide 2, to, Speciedaler efter saadan Taxt:  For l Mæling at slaae 16, sexten Skilling; for et Maal at skjære ligeledes l6, sexten Skilling, for 1 Høstdag i Slaataanden 16, sexten Skilling daglig; fra 14 Octbr. til 14 April 4, fire, Skilling hver Dag;

3.  I Bøxel for ovenomnævnte Plads Korstadhagen betaler Amund Olsen Haugsjordet og Kone 100, eet hundrede Speciedaler, paa hvilke eet hundrede Speciedaler skal have saadan Henstand, at til næstkommende 14 April betales 50, femti, Speciedaler til 14 April 1849, 30- tredive Speciedaler, og Resten nemlig 20 Spd til 14 April 1850.

4.  Husene paa Pladsen har Undertegnede dags dato solgt atternævnte Amund Olsen og Hustru for den Summa 40-firti- Speciedaler, hvilke firti Speciedaler han skal have rentefrie til Udgangen af Aaret 1849; saafremt han til denne Tid ei har samme betalt, da erlægges Rente af denne Kjøbesum fra Begyndelsen af Aaret 1850.-

5.  Han skal have Ret til hvert Aar paa den  nedre Korstad tilhørende Teig at hugge 3, tre, Læs Riis eller Løv, naar han saadant finder for godt.  Skulde det indtræffe, at Sameieskoven vorde udskiftet, da faar han paa nedre Korstads Skovteig Ret til Hugst og Brug for Pladsen.

6.  Er det Huusmandens Pligt at bruge Pladsen forsvarlig, ei at bortsælge nogen Gjødsel og at holde Gjærderne paa samme i forvarligt Stand.  At vi om Ovenstaaende i Et og Alt ere forenede bekræftes herved i Overensstemmelse værelse af 2 Vitterlighedsvidner.

Præstegaardsmoen den 31 Marts 1848.
Johannes L. Korstad.
Amund Olsen Haugsjordet.

Til Vitterlighed
Nielsen.
Peder Paulsen Moen med paah. Pen.-