Kalvløkken under Nestingen øvre i Øyer

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Husmannskontrakter Nr. 282: Kalvløkken v/Øvre Nestingen i Øyer dat. 7.12.1852.
(Midt-Gudbrandsdal Pantebok nr. 1, tinglest 11.12.1852, sak nr. 43)

Huusmands-Contract.

Underskrevne Even Næstingen, Eier og Bruger af Gaarden øvre Næstingen i Øyers Prestegjeld, vitterliggjør herved, at have bortfestet til Johannes Johansen og Kone Sigrid Larsdatter en bemeldte min Gaard tilhørende Huusmandsplads med tilliggende Sæter paa Nysæteren, som i følge Contract af 16de April 1807 har været bortfæstet til Gutorm Johansen og Hustrue, men som sidst har været brugt og besiddet af Jens Jensen og Kone Ragnil Guttormsdatter, hvilke sidste er en Datter af bemeldte Guttorm Johansen og Kone, samt et Engstykke kaldet Toppen, efter deres nuværende Indhegning, øverst i Gaardens Hage, som over 20 Aar har tilligget bemeldte Plads, hvilket Alt er bemeldte huusmandsfolk, med Pladsens sidstmeldte Besidderes Samtykke, fra 14 April sidstleden overladt, til Beboelse og Brug med Rettighed i Gaardens Skov til Brænde og Pladsens Fornødenheder i alle Dele, samt Ret til Havn for sine Creature Fælles med Gaardbrugerens i Gaardens Hage, Høst og Vaar, og forøvrigt de Rettigheder som denne Conract maatte bestemme. Det Hele paa saadanne Vilkaar og Betingelser som følger:

1. Af Pladsen svares og udredes aarlig til mig eller hvem som maatte være Eier af Gaarden øvre Næstingen 5 Spd- fem Speciedaler i Penge som betales hvert Aars 14.October, og i Arbeide 6, sex Mælinger at slaae i rette Tid, samt 2 a 3 Dages Smediearbeide, saalænge Pladsens Beboer er Smed, men siden almindeligt Gaardsarbeide,- Alt paa Gaardbrugerens forsvarlige Kosthold.-

2. Naar foranstaaende Afgift betales til de bestemte Tider, skal Johannes Johansen og bemeldte hans Kone, ikke alene for sin Livstid trygge og uhindret besidde Pladsen Kalvløkken med Tilliggelser, men ligeledes deres efterlevende Familie eller Slægtninger, saalænge nogen saadanne ere tilbage, det være sig i ned eller opstigende Linie eller Sidelinien, som alt herved bekræftes ved min egenhændige og 2de medunderskrevne Vidners Underskrift, idet det bemærkes, at Pladsens Huse baade Hjemme og i Sæteren er Jens Jensens Eiendom.

Næstingen den 7. December 1852.
Even Ø. Næstingen.-
J. Jahr.
Ole Eriksen Bjørge.-

Foranstaaende Contract vedtager jeg som Huusmand til Besidelse i alle Dele.-
Johannes Johannesen. D.u.s.