Isumlien under Isum i Sør-Fron

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221 nr. 597 Isumlien under Isum i Sør-Fron 28.5.1856
Mellom Gudbrandsdalen Pantebok  2a

Huusmandscontract.

Ifølge Lov af 24de September 1851 § 1 har Undertegnede, Eier af Gaarden Isum i Froen Præstegjæld, oprettet Contract med Hans Olsen angaaende Brug og Beboelse af Pladsen Isumlien nordre med Sæter i Christenssæteren paa følgende Vilkaar:

1. Den aarlige Afgift af Pladsen skal være betalt inden 14de April med 8 – otte Speciedaler.

2. Pladsen skal dyrkes vel og ikke forringes paa Huse eller Jordvei. Afgrøden maa ikke sælges eller bortføres derfra, og den samlede Gjødsel forbliver ved Pladsen.

3. Huusmanden maa ikke give eller tillade Nogen Ophold uden Eierens Samtykke.

4. Til Brænde maa alene bruges Kvist og Stubber, ferske Trær i Gaarden Skov ikke nedhugges eller beskadiges uden Eierens Villie.

5. Huusmanden i egen Person samt et voxent Fruentimmer, som Huusmanden har at leie, skal være forpligtet til, med den i § 6 i den i citerede Lov onhandlede Indskrænkning, srax efter Tilsigelse at forrette hvilketsomhelst Arbeide, han eller de blive anviste mod den fastsatte Dagløn, nemlig fra 14de April til St. Michael 6 – sex – Skilling pr: Dag.

6. I Tilfælde af at Pladsens Huse, Gjærder eller Jordvei i nogen Maade forringes, skal Huusmanden erstatte den skede Skade efter uvillige Mænds Skjøn samt alle deraf flydende Omkostninger skadesløst.

7. Skulde Pladsen blive forringet paa en eller anden Maade, saaledes at Eieren dermed er mistjent, da skal Hans Olsen med hens tilkommende Kone og Børn være forpligtet  til unde Udkastelse og uden videre Lovmaal og Dom at fraflytte og ryddiggjøre Pladsen til næste Lovens Faredag efter at han ved 29de September derfra er udsagt, uden nogensomhelst Erstatning for mulig gjorte Forbedringer. Skulle Opsidderen af Pladsen ville fraflytte, skal han frasige sige Pladsen Brug inden 29de September. I begge Tilfækde kan Eieren  tage Pladsens Huse, Gjærder og Jordvei til fri Brug og Benyttelse næstfølgende 14de April.

8. Ved Bestemmelsen af Vederlaget for denne Pladsens Besiddelse er intet Hensyn taget til de Forbedringer, som samme i en eller anden Henseende muligens kunde tiltrænge.

9. For nye Huse, der opføres paa Pladsen, er Huusbonden ikke forpligtet til i Tilfæde af at Contractenaf hvilken som helst Grund, at give Huusmanden eller dennes Boe eller Arvingernogen Godtgjørelse.

10. Fæstet paa Pladsen forbrydes i alle de i § 10 i Lov af 24de September 1851 omhandlede Tilfælde.

Disse Vilkaar vedtager Hans Olsen i alle Dele til Efterlevelse. Af dette Document beholder Enhver af os et Exemplar, da tvende eenslydende ere udstædte.

Isum den28de Mai 1856.  Hans Olsen Isumlien m: f: P:  P: Isum.
Til Vitterlighed:  E. Bakken. O. Løkken.

Det bemærkes, at ovenstaaende Contract, træder først i Kraft, naar Forældrene til Hans Olsen Isumlien begge ved Døden ere afgaaede, hvorimod han denne Tid svarer efternævnte Arbeid foruden det, som hans Forældre svarer aarlig: 9, ni, Dages Slaatførst i Slaataannen, 3, tre, Dage sidst i Slaataannen, 6, sex, Maal at skjære, 1 Uge om Vaaren og 1 Uge om Høsten og 4 Uger om Vinteren, hvilket Arbeide betales af mig eller tilkommende Hustru. Naar Hans Olsen og tilkommende Kone opfylder disse sidstberørte Poster i sine Forældres Levetid, nyder og bruger de Pladsen deres Levetid efter Contract oprettet 28de Mai 1856, og naar samme Contract træder i Kraft, saa bortfalder dette her omhandlede Arbeide aldeles.
Hans Olsen Isumlien m: f: P:
Naar Hans Olsen har opfyldt dette Arbeide, meddeles ham Opgjørelse ved hvert Aars 14de April. Det tillades ham at ruske Veed i Gaardens Skov til Brænde.

Isum d: 28de Mai 1856. P: Isum.
Til Vitterlighed: Engebret Bakken. O: Løkken.