Haugen under Sør-Fron prestegård

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Husmannskontrakter Nr. 278: Haugen v/Sør-Fron Prestegård dat. 10.12.1851
(Midt-Gudbrandsdal Pantebok nr. 1, tinglest ???)

No 25 Huusmandscontract

Undertegnede Christian Vinsnæs vitterliggjør herved at have antaget ligesom jeg herved for min Embedssted som Sogneprest til Søndre Fron antager Peder Pedersen som min Huusmand paa den under Frons Prestegaard liggende Plads Hougen, Hvilken Plads hans Fader, Peder Hansen forhen har haft paa følgende Vilkaar.

1. Det overlades ham at bruge eller indramme. 1-en- Meling af den til Prestegaarden hørende Vold, det Stykke nemlig som ligger paa den søndre Side og støder til Gravvolden, samt til Ole Nilsens Voldstykke.

2. Ligeledes tillades det ham at indramme 2-to Melinger af den til Baanseteren(?) hørende Qvee paa den nordre Kant.

3. Han svarer i aarlig Afgift af Pladsen 1 Spdr. 3 ort er en Specidaler tre ort og er derhos pligtig at møde hele Aaret til Arbeide efter Tillsigelse med Kost og 4-fire- Skilling i dagløn om Vinteren-8-otte Skilling i Slaataannen og sex.6- Skilling for den øvrige Deel af Sommeren.

4. Fra Pladsen maa ikke afhendes Gjødsel eller Fodring.

5. Pladsens Gjerde som støder til Veien maa holdes i forsvarlig Stand.

6. Det bemerkes, at den paa Pladsen staaende Stue er opført af Peder Pedersen og tilhører ham. Denne Fæsteseddel hvoraf Peder Pedersen har erholdt en ligelydende Gjenpart, er af ham og mig underskreven i Overværelse af Erland Olrud Melgaard og Peder Hansen Løkken som Vitterlighedsvidner.

Søndre Frons Prestegaard den 10de December 1851.
C. Vinsnæs.
Peder Pedersen m.h.Pen.

Som Vitterlighedsvidner:
Erland Olrud Melgaard.
Peder Hansen Løkken m.h.Pen.