Grafferhaugen under Graffer i Sør-Fron

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221, nr. 596 Grafferhaugen under Graffer i Sør-Fron 9.3.1856
Mellom Gudbrandsdalen Pantebok 2a

Den under Chefsgaarden Graffer beliggende Plads Grafferhaugen kaldet – som Johannes Hanssen hidtil har brugt, men som han nu ønsker at fraflytte, overlades herved Anders Hansen Blegen til Brug og Benyttelse paa 1 Aar fra 14de Aprilk 1856 paa følgende Vilkaar:

1. Huusmanden tilstædes Vaar og Høst at havne sine egne Kreature  Kjør og Faar i Haugen ved Laugen, naar Gaardbrugeren havner sine egne Kreature .der.

2. De Pladssen tilhørende Huse samt Gjærder forpligter Huusmanden sig til ved Fratrædelsen at aflevere i aabodsfri Stand.

3. Huusmanden forpligter sig til at yde Iver  Grafferhaugen det Føderaad, han hidtil har oppbaaret, bestaaende i Huusrum, 1 Kofødsel, 1½ Tønde Byg, ½ Tønde Poteter og 1 Bismerpund. Salt.

4. Huusmanden svarer mig i Afgift 14 – fjorten – Spdr., der oparbeides i Gaarden saaledes:
      a  for 1 Maal Ager at skjære  betales ham 24 sk.,
b. en Mælimg Slaat 24 sk.,
c. for en Sommerdag fra 14/4 til 13/10 16 sk.,
d. for en Vinterdag fra 14/10 til 13/4 8 sk..

5. Hva der ei maatte være oparbeidet den 14de April 1857 betaler de med Penge.

6. Huusmanden forpligtes til naarsomhelst – dog med den i Lov af 24de September 1851 § 6 omhandlede Indskrænkning – efter Tilsigelse at fremmøde til Arbeide i Gaarden mod at erholde den ovenfor fasrsatte Betaling 16 sk. for en Sommerdag og 8 skill. for en Vinterdag – og om Maal og Mæling sættes de 24 sk. for samme.

7. I Skuur- og Høaannen tilpligtes Huusmanden at skaffe et Fruentimmer eller en Mandsperson til at skjære 6 Maal – og til at rage, et Fruentimmer i 8 – otte – Dage, hvorfor Huusmanden godtgjøres 10 sk. pr. Dag og for Skuren 24 sk. pr. Maal.

8. Fæstet forbrydes i alle de i Lov af 24de Septenber 1851 § 10 omhandlede Tilfælde.

9. Han maa ikke tillade Nogen at opholde sig paa Oladsen uden mit Samtykke.

Disse Vilkaar vedtager jeg Anders Hansen Blegen i ale Dele til Opfyldelse og Efterlevelse. Af dette Document er udfærdiget 2de eenslydende Exemplarer, hvoraf vi hver have 1.

Graffer den 9 Marts 1856.  Georg Rosenvinge. Anders Hanssen Blegen m: i: P:
Til Vitterlighed: Johannes Hansen m: i: P:  Kari Erlandsdatter m: i: P: