Garvermoen under Kjorstad Oppigard i Sør-Fron

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221 Husmannskontrakter, nr. 262 Garvermoen eller Stormoen under Oppigaard Kjorstad i Fron 1846
Pantebok 1 Midt Gudbrandsdalen 1842-54 Kontrakt nr. 16

Huusmands –Contract:

Jeg underskrevne Svend Knudsen Kjorstad tilstaar og gjør herved vitterlig at have til Erik Johannessen Skurdal bortfæstet Huusmandspladsen Garvermoen eller Stormoen under min eiende Gaard Oppigaard Kjorstad. Ligesom jeg herved lar ham fæste bemeldte Plads paa følgende Vilkaar.

1. Indfæstningen gjælder baade for Erik Johannessen og hans Kone Kari Jonsdatter, samt vedvarer paa disses Levetid saasant de finder sig tilsinds og ønske samme, dog er han forpligtet til for det Tilfælde han vil fraflytte Pladsen at opsige denne Kontrakt før Juul Aaret før han vil fravige samme. Fra min eller Gaardbrugerens Side skal denne Contrakten vedvare paa bemeldte Huusmands og Kones  Levetid saalænge de i alle Dele opfylder denne Contrakt, men skulde de i nogen Henseende forgaae sig ved efternævnte Poster eller i andre Maader vise sig utroe eller uefterrettelige da ere de pligtige til at fravige og ryddiggjøre Pladsen, dog efter lovlig Opsigelse.

2.  Huusmandsafgiften erlægger Erik Johannessen i Penge med 10-ti- Specidaler aarlig, der betales hvert Aars 14 April, og bemærkes at denne Contrakt har sin Begyndelse allerede 14 April 1846, men at Afgiften fra denne Tid til samme Dato d.A. er erlagt og afgjordt paa den Maade, at han har opbrudt 1 Maal Agerland paa Pladsen.

3.  Huusmanden nyder Brugs og Beboelsesret til Pladsens Jordvei, Huse og andre Tilliggelser som han kan gjøre sig saa nyttig som han bedst veed, vil og kan, dog er han forpligtet til at bruge Pladsen forsvarlig og dyrke dens Jordvei vel samt ikke sælge eller bortføre noget af dens Fourage, men opgive samme paa Pladsen, ligesom han og er forbundet til at vedligeholde og conservere Pladsens Huse og Gjærde saa at samme ikke forfalder.

4.  Huusmanden har ikke Tilladelse til at havne paa de til Gaarden hørende Marker uden  han dertil af Gaardbrugeren faae sigende Tilladelse.

5.  Huusmanden er uberettiget til at tage nogetsomhelst Slags Skovfang eller drive nogen Aavirke i min Eiendomsskov paa østre Side af Laugen Elv, men han maa tage sit Skovfang paa den vestre Side af Laugen i Sameieskoven dersteds; dog dersom denne i Tiden maatte  blive udskiftet og delt, da maa han kun tage paa den til mig udskiftende Teig efter Udvisning,  der altid maa foregaa førend nogen Aavirke af ham foretagne.

6.  Det tillades Erik Johannessen at indhegne en Del af min Eiendom i Moen ovenfor Moerne op til Mærkestenen under (Mel tberget ?) som han opdyrker og benytter som Ager, dog forbeholder jeg mig Ret til at hugge Skauvbar  sammesteds saalænge der findes noget saadant;  Materialierne til det Gjærde som udfordres omkring denne Indhægning tages paa den vestre Side af Laugen.

7.  Det skal være Huusmanden aldeles forbudt, at indtage Inderst paa Pladsen uden at han dertil maatte erholde Tilladelse.

8,  Til Slutning bemærkes, at for det Tilfælde at Pladsens Huse maatte forgaae ved Ildebrand eller andre Ulykkestilfælde, da er Huusmanden ansvarlig herfor uden for det Tilfælde, at det maatte kunne bevises, at han eller hans Folk aldeles ingen Skyld har havt i den mulig opkommende Skade, men at som her nævnt denne ganske utilregnelig f.ex. om Lynild skulde slaa ned eller deslige i hvilket Fald Skaden falder paa mig, dog  paaligger Beviisbyrden i denne Henseende Erik Johannessen.  Opkomme saaledes Ildsvaade og han ikke kan bevise sin Util??lighed  da erstatter han Skaden efter uvillige Mænds Skjøn ifald Husene kun for en Del ere afbrændte eller ødelagte, men dersom de ganske maatte afbrænde da fastsættes herved en Sum af 100-et hundrede- Specidaler som det Beløb han er pligtig til for samme at erstatte mig, og skal jeg for den Erstatningssum jeg saaledes maatte tilkomme være prioriteret og panteberettiget ikke alene i Pladsens Avling og Afgrøde, men ogsaa i Alt hva Erik Johannessen maaatte være Eier af paa den Tid Skaden maatte opkomme, det være sig løst eller fast    Gods,  Penge eller Penges Værd, kort sagt Alt af hva Navn nævnes kan indtil jeg for Erstatningssummen er fuldkommen godtgjordt.  Dette til Bekræftelse under min Haand i 2 Vidners  Overvær.

Hundthorph den 14 Juli 1846.
Svend Kjorstad

Til Vitterlighed:
John Tamburstuen,
Carl Hansen Rolstadlien
Begge med ført Pen.

Ovenstaaende Contrakt vedtager jeg til Opfyldelse og Efterlevelse i alle dens Ord, Punkter og Clausuler, hvilket herved bekræftes under min Haand i Vtterlighedsvidners Overværelse.
Datum ut supra.
Erik Schurdal.

Til Vitterlighed:
John Tamburstuen.
Carl Hansen Rolstadlien.
Begge med ført Pen.

Som forglæmt ved dette Documents Udfærdigelse tilføies herved, at Svend Kjorstad skal være panteberettiget i Alt hva jeg nu eller i Tiden maatte komme til at blive Eier af, samt for den i 2de Post nævnte Afgift om denne ikke skulde blive erlagt i rette Tid som den i 8de Post omhandlede Erstatningssum.-
Tid og Sted som anført.
Erik Schurdal.

Til Vitterlighed:
John Tamburstuen.
Carl Hansen Rolstadlien.
Begge med ført Pen.