Et jordstykke under Nermo i Øyer

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221 Nr. 913 Et jordstykke ved Nermo i Øyer 14.10.1865
Mellom Gudbrandsdal pantebok 3

Nr. 16 Husmannskontrakt

Jeg underskrevne Johannes P. Nedremoe og Johannes Halvorsen Trælvigen have med hinanden afsluttet følgende Contract:

1.Jeg Johannes Nedremoe ærklærer og vitterligjør at have overladt til bemeldte Johannes Halvorsen et uopdyrket Stykke Jord ved den nye Hovedveien , omkring de der af afdøde Peder Johnsen Aasletten opførte og Johannes Halvorsen med tilhørende Huuse, til Indhængning , Opdyrkelse og Beboelse for hans og Kones Levetid paa de nærmere nedenfor bestemte Vilkaar

2. Den for Gjerdets Opførelse , fornøden Stør tages på min Eiendom , derimod har har han for fremtiden selv at forskaffe sig alle fornødne Gjerdematerialer , ligesom han heller ikke i Gardens Skov har nogen ande n Ret til at tage Brændefang end Raskeved om Sommeren paa Gaardens Teig paa moen.

3. Den aarlige Avgift er otte Speciedaler,erlagt hvert Aars 14 October,der tager sin Begyndelse 14 October 1866,altsaa saaledes at Huusleien betales første gang 14 October 1867.

4. I de to næstfølgende Aar forbinder jeg til at pløie med 1 Beite eller 2de Hæste i 2 to dage hvert Aar engang om Høsten.

5. Forsaavidt Huusmanden ønsker har han Ret til at betale den Halve huusleie eller de 4 Spd med 18 atten dager arbeide i Slaateonnen naar det forlanges af Huusbonden, der i saa fald maa være underrettet herom af Pladsens  Bruger inden 14 April Vaaren forud.

6. De Kreature som maatte fødes paa Pladsen forpligter Eieren af garden  til at havne og stille i sæteren med gardens egne imod en passende Betaling, ligesom han ogsaa om høsten har ret til at havne med Gaardens Kreature paa Kjelgaard.

Nedremo,14 October 1865.
J. Nedremoe.
J. Halvorsen.

Til Vitterlighed.
J. Botrud.
C.J. Ødemoen.