Et jordstykke under Grovsmoen i Sør-Fron

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221 Husmannskontrakter nr. 261 Et Jordstykke i Grovsmoen i Sør-Fron 1831
Midt-Gudbrandsdalen Pantebok 1 (1842-54) 

No. 5 Huusmandsseddel.

Undertegnede tilstaaer herved at have fæstet, ligesom vi herved stæder og fæster til Hans Olsen Vangen et i vores Eiendom liggende Jordstykke i Grovsmoen kaldet,.mod at han til os som samtlige Eiere af Gaarden Grov aarlig erlægger til os i det hele 2 Spd. To Specidaler, som os alle haver at dele os imellem efter ny eller gammel Skyld.  Denne Afgift erlægges hvert Aars 14de April som erlægges efter Tuer(?) efter Skyldens Størrelse til den største Skyld først og saa til den mindste halve eller ¼ Dels Skind Men skulde Grund-Eierne finde forgodt at udregne denne Afgift paa hver sin Skyld da erlægges Afgiften til Enhver som deri har Eiendom da qvitterer Enhver for sig.  Dette Stykke Jord, som vi herved bortstæder paa Levetid til Hans Olsen Vangen og Kone har sin Grændselinie saaledes, nemlig fra Kongeveien mellem Hamborg(?) og Ole Nielsen og ned til Strandstuen, dog forbeholdes fri Vei ved Ole Nielsens Hafælde.  Det anmærkes, at skulde Anne Strandstuen ikke længere af os kunne beholde sin Stue-Tomt, da skal bemeldte Hans Vangen formere sin Løkke længere end som Grund-Eierne haver ?? Anne Strandstuen er flyttet saadant anvises for samme Afgifts Erlæggelse.  Afgiften tog sin Begyndelse og var forfalden til Betaling næstafvigte 14 April og saaledes fremtidig.  Skulde Hans Vangen bortfalde forinden sin Kone da kan Afgiften af Konen erlægges i Arbeide nemlig ved at skjære og da betales Maalet med 24 Skilling pr. Maal og videre hva andet Arbeide hun forretter, da skal hende betales efter Bygdens almindelige Priser.-  Det anmærkes, at skulde Hans Vangens Børn ønske at beholde Pladsen efter Forældrenes Død da nyder dem den for samme Afgift.  Det anmærkes, at dette Fæste gjælder kun for en selv som har underskrevet og ikke for dem som ikke har underskrevet, men deres Ret skal være forbeholden efter sin Skyld.
Hunthorp den 7 Mai 1831.
T.O. Grov. Paul Alm den yngre. Torger Grovmoen m.p.P. Erlend Lillegrov. Hans Vangen m.p.P.

Som Vidner:
G. Fræng.  Christen Tordsen Berge.

Denne Huusmandskontrakt tiltrædes for Bakkens Vedkommende her af mig, dog med det Tillæg at jeg ei fraskriver mig Ret til Deel i den Afgift som Hans Olsen Vangen før aarligen til Torger Olsen Grov har præsteret.  Froens Præstegaard den 9. Mai 183l.
S.M. Schnitler.
Som Laugværge
T. Schnitler.