Bolviken under Lunke oppistuen i Øyer

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221 nr. 599 Bolviken under Opistuen Lunke i Øyer Dat. 11.1.1856
Mellom Gudbrandsdalen, Pantebok nr. 2 a

Huusmandsseddel.

Undertegnede Halvor Torgersen Lunke, Eier og Bruger af Gaarden Opistuen Lunke i Øiers Hovedsogn, erkjender herved at have til John Johannessen og nuhavende Kone Ingeborg Johannesdatter overladt og fæstet ligesom jeg herved til Fæste overdrager ham med Kone Brugen og Beboelsen af den under ovennævnte min Gaard hørende og beliggende Plads, Bolvigen kaldet, med paastaaende Huse samt tilliggende Ager- og Engeland, Alt saaledes som samme har været brugt og benyttet, at Pladsens forrige Besidder Johannes Knudsen paa følgende Betingelser:

1. svarer aarlig af Pladsen følgende Arbeide: 6 – sex – Mælinger Slaat, 6 – sex – Maal Skuur paa Tider og Stæder som af mig forlanges og iøvrigt anvises , 1 – en – Uger Arbeide om Vaaren og 1 – en – Uger Arbeide om Høsten, alt uden Betaling men paa Gaardbrugerens Kost.

2. Er Huusmanden forpligtet til efter Tilsigelse at forrette Arbeide for Gaardbrugeren og til enhver Tid paa Aaret mod følgende Dagløn: Fra 14de April til 14de October 8 – otto – Skilling, undtagen den Tid, han er i Lundmarken, erholder han 6 – sex – Skilling Dagen, og forøvrig med Iagttagelse af Bestemmelsen i § 6 i Huusmandsloven af 24de September 1851 med Hensyn til en Fridag i hver Uge, hvilken af mig eller Gaardbrugeren bestemmes for hver Uges Vedkommende ved Meddelelse derom til Huusmanden i den næstforegaaende Uge.

3. Forsaavidt Huusmanden maatte blive tilsagt at skaffe et Kvindemenneske til Arbeide paa Gaarden, nyder han for saadant Arbeide Godtgjørelse af 6 – sex – Skilling for en Sommerdag (fra 14de  April til 14de October) og 4 – fire – Skilling for en Vinterdag (fra 14de October til 14de April).

4. Forpligtes Huusmanden til at holde Pladsens Huse, der bestaar af Stuebygning, Lade, Fjøs og det Halve af Ildhuset og endelig Pladsens Gjærder i forsvarlig Stand, ligesom Pladsens Jordvei skal bruges og drives paa forsvarlig Maade, saaledes at Samme ikke i nogen Maade forringes.

5. Skovfang af noget Slags maa ikke uden Gaardbrugerens Tilladelse tages i Gaardens Jorder enten til Veed eller andet Behov. Heller ikke maa Veed eller andet Skovfang tages paa Gaardens  øvrige Eiendele og navnlig ikke i dens Eiendomsskov, uden efter Henvendelse til og Udviisning af Gaardbrugeren.

6. Inderster maa ikke indtages og omreisende ubekjente Folk (Tatere, Tiggere og deslige) maa ikke tages til Huse, hvorfor det strængeligen forbydes Huusmandsfolkene at holde Krohuus eller Danse. Forøvrig haver de at opføre sig med Skikkelighed og Sømmelighed imot Gaardbrugeren, hans Kone og øvrige Folk, som opholde sig paa Gaarden, ligesom de ellers i enhver Henseende ere underkastede de i paaberaabte Huusmandslov og navnlig i §§ 7 og 10 foreskrevne Forpligtelser og Betingelser. Saafremt en eller flere af de her foreskrevne Vilkaar misligholdes eller ikke efterkommes, ere Huusmandsfolkene John Johannesen og Kone forpligtet til efter lovlig Opsigelse at fravige og ryddiggjøre Pladsen for Gaardbrugeren til næste Lovens Faredag, nemlig 14de April, med Iagttagelse af Forskrifterne i nysnævnte Lov, men saalænge nærværende Contrakt punktlig i enhver Henseende efterkommes, forbliver de i Besiddelse af Pladsens Brug og Benyttelse efter dette Fæste, som i ethvert Fald ophører naar John Johannessen og hans nuhavende Kone ved Døden afgaar eller, saafremt sidstnævnte maatte blive Enke og igjen vil indlade sig i nyt Ægteskab, i hvilket Tilfælde hun og hendes nye Mand ingen Ret skal have til at besidde Pladsen.

Nærværende Huusmandsseddel træder i Kraft fra 14de April førstkommende.
Lunke den 11te Januar 1856.
Halvor T. Lunke.

Forestaaende Huusmandsseddel, hvoraf jeg har modtaget bekræftet Gjenpart vedtages i Et og Alt af mig  Johan Johannessen paa egne og Hustrus Vegne til punktlig Opfyldelse og Efterlevelse. D: u: s:
 J: Johannessen.

Til Vitterlighed:
P: Gilleboe.
Jens Lunke.