Bolviken under Lunke nedre i Øyer

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221 Husmannskontrakter nr. 305 Bolviken under Nedre Lunke i Øyer 10.7.1854
Pantebok 1 Midt Gudbrandsdalen Kontrakt nr. 32

Huusmandsseddel.

Undertegnede John Johannesen Lunke som ved Giftermaal med Enken efter afdøde Syver Lunke er bleven Eier og Bruger af Gaarden Lunke Nedistuen Lunke i Øyers Hovedsogn erkjender herved at have til Ole Christiansen og nuhavende Kone Ingeborg Paulsdatter overladet og fæstet ligesom jeg herved til Fæste overdrager ham med Kone Brugen og Beboelsen af den underovennævnte min Gaard hørende og beliggende Plads Bolvigen kaldet, med paastaaende Huse samt tilliggende Ager og Engeland alt saaledes som samme har været brugt og benyttet af Pladsens forrige Besidder Ole Trontsen, paa følgende Betingelser:

1.  Svares i aarlig Afgift af Pladsen   a. Contant 1 Spd. Som erlægges til hvert Aars 14de October;  b. Følgende Arbeide 6 er sex Mælingers Slaat  6  Sk.  Man Skiere, paa Tider og Steder som af mig forlanges og iøvrigt anvises; 1 een Uges Arbeide i Høvolden og  1 een Uges Arbeide hver Høst, alt uden Betaling men paa Gaardbrugerens Kost.

2.  Er Huusmanden forpligtet til efter Tisigelse at forrette Arbeide hos Gaardbrugeren naar forlanges og til enhver Tid paa Aaret, imod følgende Betaling eller Dagløn: Fra 14de April til 14de October 8 otte Skilling og fra 14de October til 14de April 6 sex Skilling og for øvrig med Iagttagelse af Bestemmelsen i § 6 i Huusmandsloven af 24de September 1851 med Hensyn til en Fridag i hver  Uge hvilken af mig eller Gaardbrugeren bestemmes hver Uges Vedkommende, med Meddelelse derom til huusmanden i den næstforegaaende Uge.-

3.  Forsaavidt Huusmanden bliver tilsagt til at forskaffe et Qvindemenneske til Arbeide paa Gaarden nyder hun for saadant Arbeide Godtgjørelse af 6 sex Skilling for en Sommerdag fra 14de April til 14de October, og 4-Skilling for en Vinterdag (fra 14de October til 14de April)

4.  Forpligtes Huusmanden til at holde Pladsens Huuse, der bestaar af Stuebygning, Lade, Fjøs og det halve af Ildhuset, samt Sæterhuse, og endelig Pladsens og Sæterløkkens Gjærder i forsvarlig Stand, ligesom Pladsens Jordvei skal bruges og drives paa forsvarlig Maade, saaledes at samme ikke i nogen Maade forringes.-

5.  Skovfang af noget Slags maa ikke uden Gaardbrugerens Tilladelse tages inden i saakaldte Dalsenget eller paa noget andet Sted i Gaardens Jorder enten til Veed eller andet Behov.-  Heller ikke maa Veed eller andet Skovfang tages paa Gaardens øvrige Eiendele og navnlig i dens Eiendoms Skov uden efter Henvendelse til og efter Udvisning af Gaardbrugeren.-

6.  Skal Huusmandsfolkene være forpligtet til at paase og holde stængt Leed og Grind i Dalsenget, saaat fremmede Creature ikke komme ind derpaa ligesom det ellers gjøres Huusmandsfolkene til Pligt at værne om Gaardbrugerens fra den Kant hvor Pladsen er beliggende.-

7.  Inderster maa ikke indtages; og Omreisende ubekjendte Folk Tatere Tiggere og deslige, maa ikke tages til Huse, hvorfor det strængeligen forbydes Huusmandsfolkene at holde Krohuus eller Dands.-  For øvrig have de at opføre sig Skikkelighed og Sømmelighed mod Gaardbrugeren, hans Kone og øvrige Folk som  holde sig paa Gaarden ligesom de ellers i enhver Henseende ere underkastede de i den paaberaabte Huusmandslov og navnlig i §§ 7 og 10 foreskrevne Forpligtelser og Betingelser.- Saafremt en eller flere af de her foreskrevne Vilkaar misligholdes eller ikke efterkommes, ere Huusmandsfolkene Ole Chtistiansen og Kone forpligtede til efter lovlig Udsigelse, at fravige og ryddiggjøre Pladsen for Gaardbrugeren inden Lovens næste Fardag, nemlig 14de April med Iagttagelse  af Forskrifterne i nysnævnte Lov, men saalænge nærværende Contract punctlig i enhver Henseende efterkommes forbliver de i Besiddelse af Pladsens Brug og Benyttelse efter dette Fæste som i ethvert Tilfælde ophører naar Ole Christiansen og hans  nuhavende Hustru ved Døden afgaar eller saafremt Sidstnævnte maatte blive Enke og igjen vil indlade sig i nyt Ægteskab i hvilket sidste Tilfælde hun og hendes nye Mand ingen Ret skal have til at besidde Pladsen.- Nærværende Huusmandsseddel træder i Kraft fra idag.- Øyer den 14de April 1854.  John Lunke.  Forestaaende Huusmandsseddel, hvoraf jeg har medtaget bekræftet Reversal, vedtages I Et og Alt af mig Ole Christiansen paa egne og Hustrues Vegne til punctlig Opfyldelse og Efterlevelse.-


Øyer den 10de Juli 1854.
Ole C.S.

Til Vitterlighed
Johannes Pedersen ved Bryn m.f.P.
Johannes  Trondsen ved Bagstad m.f.P.