Ånekerløkken under Ånekre i Sør-Fron

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Husmannskontrakter Nr. 256: Ånekerløkken v/Ånekre i Sør-Fron dat. 3.6.1846
(Midt-Gudbrandsdal Pantebok nr. 1, tinglest ???)

No 58 Contract 

Undertegnede Poul Jensen Aanækre tilstaar hermed at have overdraget Peder Iversen og Kone deres Levetid til Brug og Beboelse den under min Gaard beliggende Huusmandsplads Aanækerløkken kaldet med paastaaende Huusebygninger, som han har tilskjødet sig af den forrige Huusmand paa følgende Wilkaar:

1. Han skal tilbørligen vedligeholde Gjærder og forsvarligen dyrke Pladsen; Han maa fra samme ikke afhende Gjødsel eller Fodring;

2. Betaler han mig eller Gaardens Bruger i aarlig afgift af Pladsen 4 spd. er fire Speciedaler og 3 Maal Byg at skjære og 3 Mælinger at slaa aarlig;

3. Pengene betales i 2 Terminer, 2 spd. Betales inden 14 October, og de øvrige 2 spd. Betales inden 14 April hvert Aar, som tager sin Begyndelse fra 14 April 1846 at regne;

4. Saa skal vort Barn og Barnebarn nyde Pladsen for den samme Huusleie efter vores Død;

5. Skulde de ikke opfylden de i denne Contract dem paalagte Pligter eller vise Opsætsighed, Utroskab eller paa anden maade forsee sig mod denne Contract da haver dem samme forbrudt, ligesom de da maa befinde sig i samme Stand eller og som den er modtaget, da de i modsat Fald ere pligtige til at erstatte den samme tilførede Skade.

Til Bekreftelse under min Haand og for tvende Witerlighedswidner, hvorfor bemærkes at jeg har modtaget en ligelydende bekræftet Gjenpart af dette Document.

Aanækre den 3 Juni 1846
Poul Aanækre.
Peder Aanækkerløkken med iholdt Pen

Til Witterlighed:
T. Øverlie,
Syver Litræet m. Iholdt pen.