Rolfsbakken under Korstad øvre i Sør-Fron

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221 Husmannskontrakter, nr. 266 Rolfsbakken under Øvre Korstad, gnr 35, brnr 2 Sør-Fron Dat. 22.5.1848.  Pantebok 1 Midt Gudbrandsdalen, Sak nr. 22

Huusmandsseddel

Jeg underskrevne Johannes Johannesen øvre Korstad tilstaar  og gjør herved vitterlig at have bortfestet ligesom jeg herved til Engebret Johannesen Korstadhagen bortfæster paa ham og hans Kones Levetid samt for deres Børn efter dem, en under min eiende Gaard øvre Korstad paa Froen hørende Plads Rolfsbakken kaldet paa følgende Betingelser.

1  I Jordfæstningspenge erlegger Engebret Johannesen  til mig  30-tredive- Speciedaler.

2.  Pladsens Brug tiltrædes fra dette Aars Foraar og fra nu af  til 14de April 1850 svares ingen Afgift eller Huusleie deraf, men fra sidstnævnte Dato svares i aarlig Afgift 3-er tre -Speciedaler;

3.  Denne Afgift skal det staae mig eller Gaardbrugeren frit for enten han vil have den contant eller ogsaa at faa den oparbeidet.  Ønskes dette sidste da er Huusmanden forpligtet til at fremmøde enten selv eller med en arbeidsdygtig Karl paa Gaarden til Arbeide naar han tilsiges, og arbeide for følgende daglige Arbeidsløn: for en Vinterdag nemlig fra 14de October til 14de April 4-er fire Skilling og for en Sommerdag 8-otte- Skilling med Undtagelse af i Slaataanden, da det er 13 Skilling for en Slaatdag og 24 Skilling for et Skuurmaal;

4.  Huusmanden er forbunden til uden Erstatning at udrede Føderaad til den paa Pladsen nuværende Føderaadsmand Engebret Johannesen saaledes som han i længere Tid har havt;

5.  Paa ovenstaaende Betingelser nyder Huusmanden bemeldte Pladses Brug og Nytte i alle Henseender, og  har han Ret til i Sameien at tage det fornødne Skovfang til sin Pladses Brug, ligesom han ogsaa har Frihed til at hugge lidt Løv paa Gaardens Teig i Hjemrasten, dog efter Udvisning.  Dette til Bekræftelse under min Haand i 2de Vitterlighedsvidners Overværelse!

 
Hunthorp den 22de Mai 1848
Johannes Johannesen Korstad med ført Pen

Til Vitterlighed
I. Soleglad