Gryttingslien under Grytting nordre i Sør-Fron

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221 Husmannskontrakter nr. 274 Gryttingslien under nordre Grytting, Sør-Fron 1849
Mellom-Gudbrandsdalen Pantebok nr. 1 (1842-54)

No. 19 Huusmands Contract.

Jeg underskrevne Hans Olsen Grytting tilstaaer og gjør herved vitterligt at have til Amund Jacobsen bortfæstet og bortsat ligesom jeg herved til ham og Kone Magnild Thorstensdatter for deres Levetid bortfæster Huusmandspladsen Gryttingslien , under min eiende Gaard Grytting nordre paa Froen paa følgende betingelser:

1.  Bemeldte Plads Gryttingslien bruger Amund Jacobsen og Kone som Huusmandsfolk deres Levetid  imod deraf at svare mig eller Gaarden nordre Gryttings
Eier eller Bruger følgende Aarlige Arbeide: 10-ti- Maal Ager at skjære og 10-ti- Mælinger Eng at slaa, samt en Uge at arbeide om Høsten, og en Uge om Vaaren; hvilket Vaar og Høstarbeide skal udføres naar Gaardbrugeren forlanger det, ligesom ogsaa den ovennævnte Skuur og Slaat skal forrettes i rette Tid efter Gaardbrugerens Forlangende.-

2.  Foruden dette Arbeide skal Huusmanden , saasnart hans Svigermoder Mari Gryttingslien ved Døden er afgaaet, svare aarlig Afgift i Penge 5-fem- Speciedalere, der erlægges til Gaardbrugeren første Gang Aarsdagen efter hendes Død og saa fremdeles.-

3.  Huusmanden har ikke Tilladelse til uden Gaardbrugerens Samtykke at indtage Inderster.  Derimod skal han være berettiget til at bortføre Avlingen og Fouragen af Pladsen om han saadant skulde finde tjenligt og fornødent for sig.-

4.  Det fornødne Skovfang til Huusreparation- Brænde og Gjærders Opførelse og Vedligeholdelse har Huusmanden Ret til at tage i Gaarden nordre Gryttings Skov, dog kun efter Gaardbrugerens Udvisning og med hans Vidende.

5.  Paa ovenstaaende Betingelser bruger Amund Jacobsen og nuhavende Kone Pladsen i deres Levetid og, naar den Længstlevende ved Døden er afgaaet, da skal det staae deres Børn og Efterkommere frit for efter Kjøn og Alder at tage Pladsen i Brug og Besiddelse da i vor Levetid  den ene efter den Anden aldeles paa samme Conditioner som  ovenfor bestemt og endvidere saaledes, at Enhver af hans Efterkommere , som tager Pladsen i Brug, skal forinden saadant kan skee udbetale Gaarden nordre Gryttings Bruger i Bygsel 100-eet hundrede Specierdaler, ligesom det skal være en Pligt for dem at erklære enten de foranførte Betingelser vil faa Pladsen ellerikke, inden første Sommermaal efter den Længstlevendes Død hvorimod de ovennævnte 100 Spd. Skal være indbetalte inden 1 Aar efter denne Tid.- Til Bekræftelse under min Haand.


Grytting den 10 Marts 1849.
Hans Grytting.

Denne Contract vedtager jeg herved til Opfyldelse i alle Dele.-  Datum ut supra.  Amund Jacobsen.-  med iholdt Pen.

Til Vitterlighed,
Hans Olsen Brænden.- Peder Johnsen Gryttingslien begge med iholdt Pen.