Bækken under Frøise i Gausdal 1860

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Husmannskontrakter Nr. 770: Bækken v/Frøise i Gausdal dat. 26.5.1860
(Sør-Gudbrandsdal Pantebok nr. 18, tinglest 14.5(?).1860)

No 7 Thinglæst Huusmandsseddel

Fra Ole Gundersen Frøsen til Erik Paulsen og Kone paa pladsen Bækken, dateret 26 dennes, saalydende: Jeg undertegnede Ole Gundersen Frøsen tilstaar og herved vitterliggjør, mundtlig at have stædet og fæstet, ligesom jeg herved skriftlig stæder og fæster til Manden Erik Paulsen og nuværende Kone, Pladsen Bækken paa deres Levetid, og det paa følgende Vilkaar:

1. Betaler Huusmanden Erik Paulsen i aarlig Afgift af Pladsen Bækken (6, er sex Speciedaler) hvilke Afgift betales med Arbeide, efter den i Bygden gjengse Huusmands dagløn.

2. Huusmanden er forbunden, efter Tilsigelse at møde paa Garden nedre Frøsen eller dens Eiendele, for at arbeide (og det til en hver Aarstid uden knur og Vægring) paa det nær at han har fri Løverdagen i hver Uge.

3. Er Huusmanden naar det forlanges pligtig til at skaffe en antagelig Qvinde til at arbeide på ovenmeldte Gaard eller dens Eiendele, og det til en hver Tid af Aaret, mod derfor at nyde en Betaling 4, er fire Skilling for per dag.

4. Huuser og Gjerder vedligeholdes i god og forsvarlig stand. Forasien maae oppgives paa Pladsen og Gjødselen altid benyttes paa Pladsens Jordvei.

5. Huusmanden maae ikke uden Vertens Tilladelse indtage nogen Inderst eller holde nogen ofentlig dans.

6. Huusmanden har tillade til at tage Brænde, og Gjerdefang samt det Øvrige som maatte behøves paa Pladsen saa som Riisbrudt og Barhugst paa de i Hjemrasten mig tildelte skovstykke, dog maa Huusmanden til Brændsel benytte Stubber, Qvist og Vindfald, og ikke aavirke flere friske Trær end høyst nødvendigt.

7. Huusmanden skal have det til Pladsen henhørende Kjølslette (?) hvori han ikke har Tilladelse til at aavirke noget som helst Fra uden Vertens anviisning og Tilladelse.

8. Huusmanden skal høst og vaar havne sine creaturer paa Kjølens sameie.

9. Saa lenge som huusmanden oppfylder ovenanførte Bestemmelser vedbliver han og Kone at beboe og bruge denne omhandlede Plads sin Levetid naar de i en hveer henseende forholder sig ærlig og trofaste i mod Huusbonden eller den som staar i deres sted, men i modsatt fald skal de fravige Samme uden Søgsmaal og dom.

10. Hvad for øvrigt angaar min og Huusmandens gjensidige Pligter da ere vi villige til at rette os efter de Bestemmelser som den nye Huusmandslov foreskriver.

11. Jeg forbinder mig til at meddele Huusmanden en ordlydende Gjenpart af denne Kontrakt og sørge for at faae dette document thinglyst

Frøsen den 26. mai 1860
Ole Gundersen Frøsen
Eric Paulsen
 
Til Vitterlighet
Ole Christiansen Kankerudhougen
Morten Olsen Jacobhuus
begge med iholden Pen.