Hundorp stasjon

Hundorp stasjon ble åpnet i 1896 og stasjonsbygningen med sammenbygd godshus står ennå. Stasjonen ligger alene, uten annen bebyggelse rundt, men ei bru over Lågen binder øst- og vestsiden av dalen sammen.

Stasjonsområdet i dag virker ødslig med store asfalterte plattformer og parkeringsarealer, mens gamle prydbusker sør for stasjonen vitner om tidligere tider.

Krysningssporet er viktig for togtrafikken på strekningen.


Her finner du kilder og litteratur brukt i denne artikkelen.