Undersøkelse om husmannsforhold

Spørsmål angående jordbruk, husdyrbruk, arbeidslønn m.m. på Toten i begynnelsen av 1880-åra. Besvarelse ved Even Evensen Gihle på Dyhren, avskrift ved Pål Gihle.

Totalt omfatter besvarelsen 72 punkter. Her gjengis et utdrag av besvarelsen vedrørende husmennenes vilkår (materiale er hentet fra arkiv etter Pål Gihle ved Mjøsmuseet)Svarene er markert i kursiv.

36. Hvor stor er daglønnen for

SommerenVinteren
 Egen KostMed KostEgen KostMed Kost
Husmand?Bruges ikke15-20 skillingBruges ikke8-12 skilling
Do Kvinde?Ligesaa8-12 skillingLigesaa8-10 skilling
Løs Dagarbeider?Ligesaa16-24 skillingLigesaa12-16 skilling
Leiekvinde?Ligesaa8-12 skillingDo8-10 skilling

Aarsløn for en Tjenestedreng (Husbondsdreng) eller den som har Opsyn over Redskaberne og de andre Folk? Fra 120 til 200 Kr.

Aarsløn for en almindelig Dreng? 80-100 Kr.
Do for en Tjenestepige? 70 a 80 Kr.
Anm. I Aarsløn medregnes Klæder og andre ting, men ikke Kost og Hus.

37. Til hvilken Værdi regnes Kostholdet pr. Dag?

For en Arbeider 53 Øre
For en Arbeidskvinde 40 Øre
pr. Aar for: Tjenestedreng? Kr. 190,-
Tjenestepige? 140-150 Kr.

38. Hvor stor er en almindelig Husmandsplads m. hensyn til:

a)Avling
Korn? 6 a 8 Tønder
Poteter? 10 a 15 Tønder

b)Kvæghold
Hest? Paa et enkelt Sted holdes ½ eller 1.
Ko? 2 Stkr.
Faar? 2 a 3 Stkr.
Gjet? Bruges ikke

c)Areal
Ager? 5 a 6 Maal
Eng? 8 a 12 Do.

39. Har Husmænd almindeligvis Arbeidspligt for bestemte Mængder af Arbeide og hvormeget?

Ikke meget almindelig, kun undtagelsesvis.

40. Skal Husmanden daglig sende en Arbeider paa Gaarden?

I almindelighed svares Halvtjeneste (Husmanden skal arbeide anden hver Uge) eller ogsaa nogle bestemte Dage i Ugen.

41. Hvor stor Indtægt har om Aaret:

a) En Husmand? Kr. 290,00 a 320,- Kr.*
b) En løs Arbeider? Fra 160 Kr. til 250 Kr.
* Heri medregnes hans Indtegt af Pladsen saavel dens Avling som hva der kan regnes som Husly.

42. Naar en Husmand har Familie, Kone og 4 Børn hvor stor Udgift har han da til:

Klæder? 30 a 40 Kr.
Spise? 240 Kr.
Andre fornødenheder 10 Kr.
Anm. Hermed medregnes Værdien af hva han bruger i sin Husholdning af de paa Pladsen avlede Producter.

43. Hvad koster det at bebygge en Husmandsplads?

6 a 800 Kr.

44. Hvad koster den aarlige Vedligeholdelse af Husene?

10 a 20 Kr.

45. Udføres Vedligeholdelsen af Husmanden eller af Gaardmanden?

Begge Dele, dog større Reparationer oftest af Gaardmanden.

46. Hvor stor Udgift har en Arbeider til:

Husleie? Personer uden Familie leie sig næsten bestandig ind hos andre
Brænde? kun om Vinteren, som oftest faar de Tilhold hos Forældrene
Klæder? mod at hjælpe disse lidt. Til Klæder medgaar vist overlydt mere
Spise?  end til Husmandsfolk.
Andre Fornødenheder?

47. Er det mest almindeligt at en løs Arbeider tager Husmandsplads naar han gifter sig?

De fleste tage Plads saasnart de kan faa, andre slet ikke.

48. Betaler Husmand Afgift af Pladsen udenfor Pligtarbeide og hvor stor er oftest den?

Pladsene er i Almindelighed ikke større end at de betales med Arbeide, dog har enkelte Husmænd Plads som de betaler med Penge, men da svares som oftest ingen Arbeidspligt.

49. Faar Husmanden af Husbonden Hjælp til Pladsens Dyrkning eller Gjødsel til Pladsen?

Husmanden faar i almindelighed Hest til Vaaraandsarbeide. Gjødsel aldrig.