Husmannsplasser i Gran

Husmannsplasser i Gran, innsamlet av Sverre Lysgaard ca 1970

Bjørgehøgda

Det er ein plass som tilhører Bjørge Nordgarn i Gran. Den ligger om lag 4 km i sydvestlig retning frå gården.
Høgda er på omkring 15 mål. Oh jorde er i bruk. Stua er vist under reperasjon da den var iferd med og råtne ned.
Den siste som bodde her var Ingel Gulbrandsen med hustru Helena. Di var ikke husmandsfolk direkte.
Stua 4 x 6 mtr. Med kjøkken og kammers, og med en gang. Låven er i bra stand. Denne plassen ligger høit i terenget og grenser mot Wien og Gagnum.

Vienlykkja

Wienlykkja var en plass under storgården Søgaren Wien. Den lå om lag 2 og en halv kmtr i nordlig retning frå gården. Det var en plass om lag 10 mål dyrket jord. Husene ble revet omkring 1920.
I di seinere åra blev husene benyttet for leieboere.
Foto av Wienlykje blev tatt i 1909.(Årbok for Hadeland 1969)
Det var ein flat og lettdyrket plass. Når den blev brukt som husmandsplass er det ingen i dag som vet.

Wienåsen

Wienåsen var en plass under gården Vestre Wien i Gran. (Granåsen)
Den lå omtrent 400 mtr rett nord for gården. Det sies, og med rette, att Wienåsen er Hadelands vakreste sted.
Høit hevet over bygda ligger den med skrånende helling mot syd, med utsikt over Ringerike, og Lunner, Jevnaker. I klare høstdage kan en se Gausta toppen i Telemark.
Åsens siste beboer hedte Randi Åsen, en antar hun bodde der ved århundreskiftet.
Undertegnede husker ikke husene. Men en apal og en hasel stod helt i di siste årene og blomstret.
Åsen var om lag 10 mål stort med særdeles fin matjord. I dag er det åker overalt.
Hustomta er slettet ut.(Bare ett minne tilbake).       
”Randi Åsen blev begravet ved Søsterkirkene i Gran”.

Narverudstua

Narverudstua var en plass unner gården Narverud i Lunner.
Denne plassen ligger rett i vest om lag 1 ½ km. frå Narverud. Det er en stor fin plass,
Viss en ikke husker helt feil er det førti mål jord, hvor det meste er dyrket.
Narverudstua var en husmandsplass intill 1907. (Viss kilden er riktig).
Skjøte blev utstedt i 1907 til den første eier. Siden har den gått fra mand til mand.
I dag eies den av brødrene Grina. En del av jorda er beplantet, men en stor del er framleis dyrket.
Stua er som di andre Hadelandsstuene, ei såkalt kovestue. Ett forholdsvis stort kjøkken og eit lite penkammers. Stua er av tømmer med ganske ny pannell utapå. Låven blev bygget på
omkring 1920. Den siste som bodde fast her, Julie og Alfred Karlsen (Se Årbok for Hadeland 1970) elsket blomster. Den dag i dag blomstrer det tusenfryd utover halve jordet.
Narverudstua, eller Haukerud som den kaldes i dag, ligger ubegripelig vakkert till
Skog runt på alle kanter.
Årboka for 1970 står detaljer om skjøter årstall m.m.

Tjernslia

Tjernslia har vært en husmandsplass unner Vestgarn Ohren i V. Lunner. Plassen har ikke vært stor, bare et par små åkerlapper. Den siste som bodde der var Karl Tjernslia. Han bodde der både som leieboer og delvis husmand. Det siste svært lite.
Karl flyttet derfra omkring 1960. Husene er i dag iferd med og råtne ned. Det vesle åkerbruket har naturen slettet ut. Plassen lå om lag 1 km. i sydvestlig retning fra Gran.

Ohrenhagen

Er en plass som ligger nedenfor ovenfornevnte Tjernsli. Denne plass var en del større. Jorda er framleis i bruk. Stua er blitt restaurert, og brukes som hytte for Oslofolk.
Både Tjernslia og Ohrenhagen er begge to av samme mønster som di fleste plasser over Hadeland. Ett forholdsvis stort kjøkken med den vesle koven, eller kammerset.
(Som i virkeligheten var penstue). Hvem som var husmand der vites ikke.

Mjørenga

Norgarn Mjør i V. Gran har eid en husmandsplass. Mjørenga.
Den ligger om lag 1,5 km. i rett linje mot øst fra gården. Plassen regnes for og være  en av
di gode plasser. På om lag 20 mål, hvor svært lite ikke er dyrket. Den siste husmand som bodde der,het Ola Blekrudshagen, og hans hustru tholine som kom fra plassen Welogrina.
Ola hadde pliktarbeide på baren. I di første år hadde han førti øre pr. dag. Siden fikk han
60 øre. Ved siden av nevnte lønn, hadde han brendsel i skogen, samt våron hest.
På plassen fødde di ei ku, noen sauer, ei tid hadde di også hest der.
Stua var tømmerstue med eit stort kjøkken og ein liten kammerskove.
Størelsen var om lag 4×6 mtr.
Ola og Tholine flyttet derfra i 1919. Siden blev plassen overtatt føderådssted av gården N. Mjør. I dag eies den av en av Mjørsfamilien, og den dyrkede jorda er dessverre plantet til
med granplanter.
Foto i Årbok for Hadeland 1969.

Tjernslia

Husmandsplassen Tjernslia tilhørte gården Gamkind i Gran. Den lå om lag 4 km. fra gården.
Rett i syd. Skogkledd li opp fra Gamkind gikk vegen videre indover åsen. Når en så kom utpå
stupet lå Tjernslia i den lille helling ned mot det vesle skogstjernet som hetter Tjernslitjernet.
Denne plassen er vell den mest ødslige og avsidesliggende plass som vell finnes på Hadeland.
Det er nåkk lenge siden denne plassen var bebodd. Ingen i dag kan huske husene.
Det står igjen tydelige murer etter husene. Oppmålingen viser den samme størrelse som går igjen på di andre beskrevne plasser.
Det antas att denne plassen kunne være om lag 15 mål stor. Nå er det beplantet over alt.
Men mitt oppe i den svarte granskogen står husmandsplassens murer igjen som et minne frå ei tid som er gått i grav.

Grimsrudbakken

Grimsrudbakken er ein gammal husmandsplass. Den tilhører Østgarn Grimsrud, i Granåsen. Denne plassen ligger om lag ½ km. i nordøst for gården. Den ligger høit og fritt mitt i granskogen.
På Grimsrudbakken er husene for lengst revet. Etter di undersøkelser som er foretatt,
Blev husa revet ved århundreskiftet. Men husmuren er fremdeles godt synleg, og den
Måler 4×7 mtr. Dessuten viser det seg at det har vært ein utesval på stua.
Den siste som bodde her var Otto, kallet Otto Grimsrudbakken. Denne Otto hadde
Vert ein munter herre. Ofte samles ungdommen til hemmaball der hos ham.
Ingeborg Kjekshus som døde i 1968 i ein alder av 96 år viste og fortelle att da hun var 12 år, hadde hun vert på Grimsrudbakken og pyntet bruden da Otto skulle gifte seg.
Etter di kom tilbake fra kirken blev gjestene servert vafler og søtsuppe.
Og brudgommen spilte opp til dans utenfor stua.
Nå har naturen slettet ut denne vakre plassen. Lauvskog og gran vokser tett overalt.
Ottos etterkommere bor i dag på Ringerike.

Mjørbråten

Husmandsplassen Mjørbråten tilhører Søgarn Mjør. Rett i vest om lag ½ km. ligger denne
plassen. Den er på omkring 10 mål dyrket jord. Den siste husmand var Karl Mjørenga og
hustru Anna. Karl var sønn til Ola Mjørenga. Og Anna var datter til Nils Linløkken fra Jevnaker. Etter disse hadde flytt fra plassen, var det i endel år leiet ut til leieboere. Låven ble revet i 1938. Og stua i 1965.
Jorda er til dags dato i bruk, og eies av S Mjør.
(Stua var 4×6 mtr utvendig mål.)