Brugs-journal fra Nedre Smedstad i Fåberg

Fra gården Nedre Smestad  er det bevart en ”Brugs-jurnal” for tidsrommet 1853 til 1866. Brugs-jurnalen er skrevet av Simen Jørstad. Han var utdannet sakfører og giftet seg med sin kusine og odelsjente på Nedre Smestad, Ingeborg Nilsdatter Fliflet. De tok over gården etter hennes foreldre ca. 1851. I protokollen har Simen Jørstad sirlig nedskrevet alt som angår gårdsdriften og gårdsarbeidet.

Originalprotokollen er på gården, men Opplandsarkivet avd. Maihaugen har kopiert deler av protokollen og fått transkribert en del av materialet fram til om lag midten av 1857.Under vises et lite utdrag fra protokollen som spesielt omtaler husmennenes arbeid på gården.

«Brugs-jurnal for Gaarden nedre, Smestad Matr. N. 128 af skyld»

1854

Marts 31.

I denne Maaned er benyttet i alt daglig 4 9/10 Karle (iberegnet Søndagen og 2 Tjenestekarle), tærsket indtil 177 Tønder. Til Husmændene er hjemkjørt Ved saaledes: Joen Moen 9, Peder Ekren 11, Erland Kurud 14, Jehans Kurid 12 Læs, til sammen 46 à 6 foruden hver Hest til Lunning a 8 s. i December.

Juni 19.

4 Husmænd hugger 6 favner Lagved og Gutterne ligeledes 6, til Sæteren, Som de hugger for at have Kjørne i Sæteren. Alle fire skulle Hugge Ved til Gaarden.

Juni 24.

Sthansdag. Alting staar nu særdles godt. (–)  I aften ventes Gutte Tilbage fra Sæteren efterat have tækket Skaalen og hugget Lagved. –
Ligesaa Husmændene, som hugger Lagved til gaarden, og i næste Uge 3 Af dem Lagved.

Okt. 13

I det sidste Halvaar er Husmændens Arbeidsfortjeneste følgende:
Johannes Kurud  7 – 9    Erland Kurud  8 – 68
For Halvaar 2 – 94      5 – 1       
14/10 53-54 tils. 9 Spd. 103 Sk.    13-69

 Peder Kurud 8 – 117   Jon Moen 7 – 78
 For Halvaar 4 – 63      5 – 67
 14/10 53-54 tils. 13–60     13–25

 Til sammen
 32 – 32
 17 – 102

Desbr. 24

Blant de aalige Udgifter anmærkes 1. Tienden 2 Tønder Byg a`20 Sætting, Offersau – fridt 2 det Aar – 1. Spd. Og Smaatiende 2 Ort tils. Omtr. 8 Spd. 2. Tjenerløn henved 40 Spd. Foruden klæder. 3. Husmændenes Overskud 14 Spd. 4. Skatter (med Fradrag af Godtgj. For Jægerhest nu 18 do., 5. Fattigbyrden for tiden 2 Legdelemmer og 2 Voger mel anslaas, da den ene er arbeidsfør og den anden ogsaa gjør nogen Nytte, til 25 Spd. I det forløbne Aar er inggaaet til sedvanlige Udgifter i det Hele naar Kaffe og Sukker anslaaes til
30 Spd. ……………………………………………………218 Spd.
medens Indtekter har udgjort …………… 367”
altsaa Overskud  159 Spd.

Da der i dette Aar er solgt 50 Tdr. Korn ( foruden de til oversblevne 15 Tdr. Af en Avling stor 214 Tdr. Hvilket er 47 Tdr. Mer end sedvanlig maa der i Gjennemsnit fradrages 32 Tdr. a`16 Ort 12 s …………..105 Spd.
Tømmersalget d. Aar 30 er mer end almindeligt
mindst 20  ………………………………………………….125 Spd
Gjennemsnit Paaregnet                 24 Spd.

Desbr. 31

I Aaret er benyttet følgende mandlige Arbeidere, beregnet dagli naar Skur og Mælingen og alt Arbeide paa egen Kost, – nemlig Potetesoptagning og Vedhugst undtages;
i Januar 4 1/7, Febr. 4 ½ , Marts 4 9/1,April 5 14/15, Mai 4 26/31, Juni 4 22/30, Juli 5 9/31, Aug. 3 19/31, Septbr. 3 23/30, oktober 3 17/31, November 4 14/30, December 3 27/31, eller i gjennemsnit for hele Aaret 4 33/86 naar det sees bort fra tilfeldige Indtegter saasom ved salg af en enkelt Hest saa har Forholdet d. Aar været: Korn (af 1853 og 1854) solgt for 203 Sp.d. 2. Smør og Ost 74 Sp.d. 3. Poteter 28 Sp.d. 4. Skogen 30 Sp.d. 5. Slagt 20 Sp.d.

Aargangen hvad Hø angaar var rig, tegnede ligedan paa Kornavling, men

Der er høstpløiet omtrent 20 maal deraf 7 i Rønningen, 4 i Moengen. Fordelingen af Gaardsarbeidet saaes at have været følgende:
Januar  6 – 24  Vedkjørsel til Gaarden. Trysking forsat til 90 Tdr.
(Januar) 24 – 31 do til Husmænderne.
Februar Resten af Sæterveden i alt 127 Læs, trysket 40 Tdr. Tørkning af  20 Tdr. Byg den 29 de Febr.

Marts

trysket 47 Tdr. Veden til Husmændene 46 Læs hjemkjørt, Fourage til Remonten d. 28 de.

Mai 2

Aftersket Resten 10 Tdr., Huderne nedlægges i Dam den 3 die.

3 – 31

Maltning d 10 de. Hudmans Vaaraan 15 de, Resten af Letkornet opmaales 18 de, 4/Tdr. Veden færdig den 20 de, Resten af Væringen 2/ Tdr. Tørkes og til M. Moen s. D. 4/ Tdr. Mellembyg til Kogemel tørkes den 25 de, fremdeles Gjærding.

Juni

afsaaet den 6 te, og Kreaturene slippes ud 2 den, Smaakreatur og en del Heste til Sæters 6 te. Kjørne og Resten 14 de, 19de – 24de hugge 4 Husmænd 4 læs ved til Gaarden, 2 Gutter 6 Favne Lagved til Sæteren. I Næste Uge 3 Husmænd ligesaa 6 F. Lagved. Slaataanen beg. 28 de.

1855

Januar 27

I disse Dage er hjemkjørt Ved af et Par Husmænd. Igaar og i dag Markedsfredag og Løverdag er en af Gutterne fri.

Marts 4

Søndag I denne Uge er Sneveir og Slud traadt i stedet for kulden. Da der er hugget for lidet Ved i Skoven, omtr. Kun 70 Læs, maa der tages en del Tørgran. – I øvre Skaale hae Veden endnu strækt til, men er nu læns paa det ½ indre Lag nær og en del Orderved. – Surbentrudlaaven tømtes igaar, øvre Moengens øvre Rum tømt; jordet, Rønningen og Vesleengen urørt, Kuruds omtr. 5 Vinterlæs, deraf hjemkjørt 2 ( og 1 til Vaaraandfoder for Husmænderne ).

Marts 22

Den 6 te Marts var den af Husmændene huggede Ved 70 Læs hjemkjørt. Senere er tillavet 4 Lag Stueved á 3 Favn 1 Al og 2 Favne Bagerovnsved, tils. 14 4/9 F., i Skuten 1 F. Bagstved, søndre Rum 9 Favne Stueved, tils. 24 ½ Favn. – Ved nedre Skaale er hugget et Par F. Bagstved og en del Kakkelovnsved, med den tilkjørte Ved vil det vel udgjøre omtrent 9 ½ Favn. – Nu pohugges omtrent 4 Favner ved Bastuen, altsaa til sammen af 86 Læs …
38 Favne foruden noget til Kumile. – I dag hjemkjørtes Hustømmer. –

Marts 29

Jeg begynder at tænke paa at tilbytte mig Haugen mod Kurud, og saaledes forberede Indskrænkning i Antallet af Husmænd. Høet fra Kurud 8 Læs hjemkjøres først i dag. –
Kuruds Høavling er 12 ½ Skp. ……………………………….18 Spd.
Afgiften af 2 de Pladse fortiden ( foruden Arbeidsplikten ) …….11 ”
(Tilsammen) 29 Spd.
eller med en rund Sum, naar Indhøstning osv. fragaar, 20 Spd. Afgiften af Haugen er i Penge ( 2 Spd.). – Isaafald sløifede jeg alle Gjærder nedenfor Veien paa Grendegjærdene nær.

Mai 12

Løverdag. Ardet engang – nesten – omkring Husene, hvorefter 1 (a2) Heste i neste Uge overlades til Kurudhusmanden.

I Vaaraannen bruges følgende Hviletider: Kl. 4 (andre Steder 3 ½) begynder Markarbeidet til Kl. 6, Føredugurd, Hvilestund til 7. Kl 9 Dugurd, hviler til 11, Kl 2 Middag, hviler til 4, kl 6 hviler til 7, derefter arbeides til 8. ligesaa hviles midt i de 3 længste Ougter. Hviletiden 9-11 og 2-4 vil jeg se at faa indskrænket til 9 – 10 ½ og 2 – 3 ½. Hestene bør ikke som hidtil fodres ude i Hvilestimerne. ( paa Tjerne: 5 ½ spses – 9-11 hviles)

Mai 17

Engen begynder på enkelte Steder saavidt at grønnes, især efter Sneskavlene. Uaget det vaade veir er der saa af og til vedblevet med Arding og Saaning. Bygget vil derimot først saaes i Slutningen af maaneden, og imidlertid faar Husmendene og et Par Andre leiet Vaaraanpløining.

Mai 25.

Poteter sættes ovenfor Stalden: videre saaet blandkorn paa Ekren 5 Sætting til sammen 1 Tde 9 S: 7 Maal. Husmændene færdige med Vaaraannen saaledes: Jon Moen 1 Hest 3 2/3 Dag ( 19 Ougter), Jeans K. 1 Hest 6 Dage, Peder Ekr. 1 Hest 6 Dage, Peder Ekr. 1 Hest 5 Dage, Erland K. samme som Jeans.

Juni 18

I dag afreiser Storfæet til Sæters 18Stg, deraf 12 Melkekjøer, 3 Oxer og 3 Kviner. Hjemme bliver 7 Melkekjøer og 7 Kalve. 2 Klæver med Bisen og Blakken, som i det sidste Dage ei har været brugt. Husmændene og Gutterne til Gjærding og dernest Vedhugst, nemlig nu strax 2 Gutter og Jeans K. –

Juni 21

I Aften (?) afgaa Husmænndene for at hugge Veden., 3 Karle som afreisede den 18de for at fære Skigarden og rendse raakene,  tilbage den ene med 2 Heste, – Storvask i Mesna. Vandet i øvre Moen endelig forbi i dag. –

Juni 24

Sæteren. De 4 Husmænd og Gutterne, som kom tilbage igaar løverdag, atter i Aften og i morgen derop igjen til videre Hugst  Vi mangle derfor Plogkarle til Brakken. Hestene – 2 – gaa i Moen nu endelig. Igaar kom atter en del Regn, – som høilig tiltrængt.

Gutterne tilbake fra Sæteren, medens Husmændene bliver til Søndag for at hugge til sig selv.

Aug. 3

Der drives atter paa med Høstpløiningen til Ruglandet, nu avanceret 3 Maal. 3 Husmænd og 1 Gutt tilligemed en Pige afgik iformiddag til Sæterløkken.

Aug. 7

Skuraannen begynder, søndenfor Haven har Bygget staaet i 3 Maaneder paa 13/7 Uge nær, paa Ekren Bldkorn – staaet 24 Mai = 2 Maaneder 14 Dage, synst og øverst paa Lillejordet Bldkorn saaet 229de Mai = 2 Maaneder 1 Uge. Jeans Kurud, der ikke blev med til Sæters før, avfgik did i dag med 1 Kløvje, ligesaa en Pige til Høning, da blot 1 benyttes til at breie.

Nov. 24

Iforgaars og Gaar var Erland & Christen i Sæteren for at opkjøre Veitfyld. Fremdeles Møgkjørsel fra Bingen. – Husmændene har haft 1 Hest 1 à 1 ½ Dag til møgkjøring. Kjødet ophenges fra Karret, da Svinene imorgennat skal slagtes.

Des. 30

Imellem Jul og Nytaar har ingen af Husmændene vært her. – I dette Aar er benyttet følgende Daglønnere, Januuar 3 9/15, Febr. 4 ¼,  Marts 4 7/30, April  3 11/15, Mai 4 21/30, Juni 3 13/30,  August 4, September 3 13/15, Oktober 3, November 3 11/15, December 7 2/15, i Gjennemsnit altsaa = 4 2/9 daglig, eller næsten som forrige Aar (4 33/86). –

1856

Jan 31

Husmændenes Vedforsyning er i Aar foregaaet saaledes ( cfr 31. Marts 1854) Jon Moen 11 Læs, Peder Ekren 17, Erland Kurud 16, Jeans Kur. 15, tils. 59 Læs. I Nyhedsbladet for 19 og 23de d. findes et Udkast af Agronom Lindkviist til Laave, Fjøs Stald og Romis omtrent (efter Lokaliteten stillet her) saaledes

April 25

– Fremdeles saaet Thimotei ved Vesleengveiten og paa Kogtofterne ved Furujordsliuen, derefter Nedrivning alene. – 2 Husmænd istandsætte Ardene etc. –

Mai 12

– Erterfodret nedharves i morgen og rulles. Jeg gjør nu Regning paa 3 x 16 Tdr. Rug, 48 Tdr. heraf kan sælges 33 Tdr. à 5 D. = 165 Spd. Af 12 Maal Poteter gjøres Regning paa 180 Tdr., hvoraf til salgs 100 x 4 Ort = 80 Spd., Smør 15 x 2 = 30 Pund à 2 D. = 50 – 60 D. Overladt Hsmændene 1 Par Hest med Plog og Ard, ligesaa P.. Ekren Plog & der til 15 Mid. (3 Dage).

Juni 20

Vedhugst i Sæterskoven af Husmændene, der nu paalagdes at oplægge al Kvist etc.

Juni 22

– Et Stq. ovenfor Sæterløkken paakjørt Myr og besaaet med samme Grønfoder, til dels gjødslet.
Fra i dag tillave Husmændene Gaardsveden og 6 Favne til Sæteren, Gutterne ligeledes  7 Favne.

Aug. 9

I dag er afslaaet –  paa Kurud og Sæteren nær i Jordet, Rønningen og Hæsjasveen 27 ½  Maal, Moengen 15 ½, Vesleengen 10, til sammen 53 Mæling (forrige Aar 58) af Husmændene, 3 Mæling af Gutterne. –

Aug. 12

– I dag afslaaet paa Kurud, hvorpaa i morgen reises tilsæters for at høste Løkken. Der tages med 16 Ovnsbrød, omtrent ½ Bismerpund Skinke, 3 à 4 Bismerpund Bygmel, 1 Bismerpud Kjød og 3 Pøser, (1 Løbe) osv til 5 Karle og 1 Pige (3 Husmænd undtagen Jon Moen).  Kløveren slaaes nu 2den Gang og sættes i Hæsje 6 Læs. Den af Insekter opædte Havre nederst i Rønningen omtrent 4 Maal slaaes ligelides til Foder (3 Læs).

1857

Mai 15

Overladt J. Kurud 2 Heste paa 3 Dage. Begynde at sætte Poteter i Aften nederst udenfor Laaven 4 leggere og 1 Plogkarl, noget tidlig fordi Poteterne er svært groede og formentlig tager Skade deraf. Minering à 2 ort Dagen til 2de.

Mai 18

Kom for første Gang i Aar godt Regn.  – Af Husmændene fik J. Kurud 2 Heste den 15de, som fra i dag benyttes af Erland.  P.Ekren har tinget paa for et Par Dage siden,  men for at paaskynde Potetssætningen maa vi selv bruge de øvrige 2. (Jægerhesten er borte og Hoppen er drægtig). En Vaaraanhest fra Randgaard fortiden tilbage.

Mai 20

Aften støbes de øvrige 3 Tønder Maltbyg. I Eftermiddag er Erland K. færdig, hvorefter de 2 Heste strax overlades Peder Ekren. 23de Morgen aftages Laagene.

Mai 21

Eftermiddag Hestene atter hos P. Ekren, skjønt Helligdag. – Jon M. har hidtil haft dem 2 Ougter. – Saaet Sommerhvede i Kogtoften ved Skaalen igaar. Hoppen fik Føl Natil 20de, den 22de skal det atter bruges, ligesom den vi Brug Dagen før.

Juni 17

I dag var Husmændene fra, for at hugge Ved til sig selv. Det sidst saaede Byg endnu ikke opkommet. Der slaaes i Haven for Klædernes Skyld; Hestene gjætes oppe i Veien om Morgenen. Ekrens Brak ardes 2den Gang.

Juni 21

Søndag. I morgen afgaa Husmændene til Turthaugen paa Dagpenge, for at ophugge Kvist fra f. Aar og hugge Ved. Ved Akkordhugst er der den Mislighed at de hugge for Endings og uden at pynte efter sig eller opsamle efterliggende Top, hvorfor denne Maade der hidtil er brugt, nu kasseres. –

Juni 28

Tørken vedvarer, uden at der dog endnu mærkes til nogen større Skade end at enkelte Stæder søndenfor Haven,  saasom indved Landet blive noget blege. Husmændene og Gutterne færdige igaar Aften i Sæteren, men Erland & Peder er igjen for at hugge noget til sig selv. I morgen skal Poteterne i Rønningen og paa Lillejordet ardes og hakkes; en del Kløver slaaes formentlig.

Aug. 12

Oversigt: Fra Sæterløkken, hvor først 3 Karle (Ole K., Erland K og Peder) og 1 Pige, derefter  2 Karle og 1 Piige, avgikk førstenævnte Onsdag den 5te, kom de 3 Husmænd tilbage i morges, da der nu kun staar nogle Sæter til i dag. At lægge det slaaede strax i Sæter, havde ingen Virkning, heller ikke da disse Sæter 2 Dage derefter lagdes større og fremdeles stod 2 Dage, da de ikke lettelig tages Varme. Om jeg med 8 Mand slaa Løkken der en Dag og sætet i godt Veir med 6 Mand den 3die Dag, lot Sæten ligge i 2 à 3 dage kunde jeg faa det ind den 3die med 4 Mand, tils. altsaa 9 Mand i 2 Dage, eller 3 i 6 Dager.