Oppsigelse

Opplandsarkivet avd. Randsfjordmuseene, Hadeland

Oppsigelse av kontrakt på Ulverud under Gulden, Gran 1848

Jeg undtegnede Hans Guldbrandsen Ulverud frasiger meg herved Pladsen Ulverud med min Brugsret og alle andre i Forbindelse med Pladsens staaende Rettigheder saaledes at bemeldte Plads herefter af dens retmæssige Eier kan bortsettes til hvilken somhelst, eller bruges  paa hvilkensomhelst Maade meg uuspurgt.
Pladsens eier tilstaaer meg fri bolig i de paa Pladsen værende Huse.bestaaende af 1-et-lille værelse, samt den nødvendige Brændeved til en Kakelovn, i dette Værelse, hvilken veed maa tages af Top og vindfældte træer- eller efter Anvisning- i den til Pladsen hørende Mark.- Veed maa tages af Top og Vindfældte Træer- eller efter Anviisning- i den til Pladsen hørende
Mark.- Veden hjæmbringes af meg Hans Guldbrandsen selv og handler jeg herimod, fortabes denne, denne mig herved tilstaaende Ret til bolig paa Pladsen. Paa pladsens Ager Tilstaaes ogsaa  Ret til at faae sadt 2- to- Setting Potteter aarlig.

Denne min Frasigelse tilligemed de mig tilstaaede Rettigheder bekreftes ved mit samt Eieres
Navne samt tvende Vitterlighedsvidners Underskrift.

Gulden den 29de September 1848.

Hans Gudbrandsen Ulverud m.f.P.
Lars A. Gulden m.f.P.

Til Vitterlighed

Hans Poulsen Gulden Eie
Peder Poulsen Gulden Eie
Begge med Påholden Peen