Inntektsutviklinga i Norge i et historisk perspektiv

Svein Amblie 18.2.2019

Bilde av norsk fjordlandskap fra Sogn.
Norsk fjordlandskap fra Sogn. Maler J.C. Dahl. Fra Stedje i Sogn 1836. Foto Dag Fosse. Kilde: Wikipedia.

Artikkelen har i hovedsak fokus på utviklingen i Norge fra 1800 og fram til i dag, men i enkelte tilfeller vil en sammenligning med andre land være naturlig eller nødvendig. Kildegrunnlaget for artikkelen er i all vesentlighet basert på sekundært kildemateriale, men jeg har lagt vekt på å vise til og beskrive hvilke primærkilder som ligger til grunn for temaet, og hvor disse er oppbevart.

I en verden som sliter med en raskt økende befolkning, er Norge et lite land. I denne sammenhengen er dette viktig å ha i minne vår avhengighet til det internasjonale storsamfunnet. Den økonomiske utviklingen i vårt land har vært omfattende. På vel 150 år har vi gått fra å være et fattig bondesamfunn til å bli en høyteknologisk velferdsstat. En velferd som langt på vei har kommet alle samfunnslag til gode. I motsetning til mange andre nasjoner. På 1800 tallet var forskjellene mellom samfunnsgruppene svært store, for så å jevne seg ut fram mot 1945. Etterkrigstida var preget av jevn økonomisk fremgang der alle fikk sin del av den økende velstanden. Fra om lag 1980, skøyt velferden fart, og mer og mer var basert på oljen. Samtidig ser vi at ulikheten mellom samfunnsgrupper igjen økte.

At velferden i et land kommer alle til gode er ingen selvfølge. Heller ikke i Norge. Viktige faktorer i denne sammenhengen blir de politiske rammene landet styres etter, hvordan velferden forvaltes, fagforeningenes posisjon og deltagelse i arbeidslivet, internasjonale faktorer, økonomiske konjunkturer, politiske styresett, utdanningsnivå i befolkningen, internasjonale allianser og samarbeid, migrasjon og teknologisk utvikling. For å nevne noen.

Sider: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19