Migrasjon og arkiv

Migrasjon i Norge fra 1800-tallet til i dag og dokumentasjonen i arkivene

Svein Amblie, november 2016

SAMMENDRAG

Migrasjon* har eksistert i Norge så lenge vi kan snakke om en form for statsdannelse. Det vil si tilbake til 900-tallet, men allerede fra 800-tallet kom en del til Norge som treller, som følge av vikingenes reiser. Vi kjenner til norrøn bosetting på Island og Grønland fra ca. 900-tallet. I middelalderen innvandret kjøpmenn, håndverkere, leiesoldater og geistlige. Adelige, bergverkspesialister, handelsmenn og statsansatte kom i forbindelse med unionen med Danmark. Fra 1500-tallet kom tatere og romanifolket. I denne artikkelen vil migrasjonen som foregikk på 1800-tallet og fram til i dag stå i fokus. I tillegg til å redegjøre for selve migrasjonshistorien, vil fokuset bli rettet mot hvilke spor migrasjonen har satt og setter i ulike typer arkiver.

Det er vanlig å skille mellom tre typer innvandrere: fagfolk som blir aktivt rekruttert, arbeidsinnvandrere som kommer på eget initiativ og flyktninger. Alle de tre gruppene har kommet til Norge til alle tider, men hver av dem har dominert i bestemte perioder i norsk innvandringshistorie. Den samme inndeling kan grovt sett brukes også på utvandring. 1800-tallet var preget av utvandringen til USA og vil få en sentral plass i denne artikkelen. Likeledes de fem årene okkupasjonen varte. Strømmen av mennesker som krysset landegrensen mellom Norge og Sverige, enten som flyktninger på flukt fra den tyske okkupasjonsmakten, eller mennesker som av andre grunner måtte ut av landet.

Under den andre verdenskrig vokste det fram en etter hvert profesjonell militær etterretningstjeneste, der etterretninger fant veien over grensa fra Norge til legasjonen i Stockholm og videre til den militære ledelsen i London. Dette var en grenseløs profesjon, en profesjon som i dag er viktigere enn noen gang. Denne er ikke spesifikt knyttet til enkeltindivider, men vil bli omtalt spesielt.

Migrasjonen etter 1945 er historisk sett spennende. Fokus vil rettes mot arbeidsinnvandring, men også den økende flyktningestrømmen. Denne har eskalert de siste årene på grunn av de mange krigene som stadig rykker nærmere, internasjonal terror og globale klimaendringer.


* Migrasjon, begrep som dekker både frivillig og tvungen, legal og illegal innvandring og utvandring.

Sider: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11