Fylkeskommunens administrasjonshistorie

Litteraturliste

Litteratur

Næss, Hans Eyvind m.fl.Folkestyre i by og bygd. Norske kommuner gjennom 150 år. Universitetsforlaget 1987.

Engesæther, Åge og Thue, B.Johs.Sogn og Fjordane fylkesjommune gjennom 150 år. Samlaget, Oslo 1988.

Frøland, Kåre. Vestfold fylkeskommune gjennom 150 år. Hovedlinjer i den fylkeskommunale utvikling Vestfold fylkeskommune, 1992.

Svanberg, Erling. Langs vei og lei i Nordland. Nordland fylkeskommune. Oslo.

Myhre, Reidar. Den norske skoles utvikling. Gyldendal 1990.

Bjerke, Thor. Lillehammer-Ringsaker Bilruter og busstrafikken. Rutebilhistorisk forening 2008.

Dahl, Ola, Åsmundstad, Svein og Mathisen, Ola Matti. Oppland fylkeskopmmune, 10 års utvikling 1976 – 1986. Mesna Trykk 1986.

Offentlige utredninger

NOU 1995: 17 Om organisering av kommunal og fylkeskommunal virksomhet Utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon av 11. desember 1992. Avgitt til Kommunal- og arbeidsdepartementet 23. mai 1995.

NOU 2000: 22 Om oppgavefordelingen mellom stat, region og kommune Utredning fra Oppgavefordelingsutvalget oppnevnt ved kongelig resolusjon 5. juni 1998. Avgitt til Kommunal- og regionaldepartementet 3. juli 2000.

NOU 1998: 38 Nye mål og retningslinjer for reformer i lokalforvaltningen.

NOU 1974:34 Samferdselsdepartementet. Overføring av arbeidsoppgaver fylkene. Delegering av myndighet.

NOU 1974:53 Mål og retningslinjer for reformer i lokalforvaltningen.

St. melding 31, 2000-2001:Kommune, fylke, stat – en bedre oppgavefordeling.

Sider: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10