Planene om å forlenge Gjøvikbanen

Nye tider – endrede behov

Nå er toget igjen blitt mer attraktivt. Omfanget av godstransporten, som i all hovedsak går på veg er blitt så belastende at mange har tatt til orde for å få deler av den over på bane. Det andre argumentet er at det er et viktig klimatiltak, og at det bidrar til økt trafikksikkerhet når en større del av gods- og persontrafikken kommer over på jernbane.

Bilde tegning togstrekning fra Hamar Arbeiderblad
Hamar Arbeiderblad. 11.02.2011

11. februar 2011 ble det publisert en artikkel i Hamar Arbeiderblad der senioringeniør Sverre Sektvik i Jernbaneverket bekrefter at en forlengelse av Gjøvikbanen drøftes i Jernbaneverket, og at Norsk Bane AS har foreslått en tilslutning av Gjøvikbanen og Dovrebanen med bru over Mjøsa til Moelv stasjon. «Dersom intercitytogene mellom Oslo og Lillehammer skal gå hver halvtime, får vi en utfordring med godstrafikken på Dovrebanen. En ny jernbane mellom Moelv og Gjøvik vil kunne avlaste Dovrebanen, opplyser Sverre Sektvik».[1] 

13. februar 2015 skriver Oppland Arbeiderblad at Samferdselsdepartementet ber Jernbaneverket om å utrede hele Gjøvikbanen fra Oslo til Gjøvik, samt løsninger for videreføring til Mjøsbrua der målet er en sammenkobling med Dovrebanen.

29. januar 2015 uttalte senioringeniør Hege Selbekk fra jernbaneverket til NRK Hedmark og Oppland vedrørende det samme:

«Det kan gi muligheter slik at trafikk sørfra og vestfra kan komme seg til Europa uten å kjøre om Alnabru. Det vil bety mye for Oslo S og Oslotunnellen som er en flaskehals for hele jernbanenettet vårt, sier senioringeniør Hege Selbekk fra Jernbaneverket.»[2]

I nylig framlagte Nasjonale Transportplan skrives det: «det kan utvikles nye togtilbud Oslo-Gjøvik – Lillehammer».  Mandag 6. februar 2017 skrev Anne Lise Fredlund, Oppland SV, i et oppslag i Oppland Arbeiderblad som en kommentar:

Bilde Anne Lise Fredlund, Oppland SV
Anne Lise Fredlund Oppland SV. Foto: Oppland Arneiderblad 9.2.2017

 «Tog er framtidsretta; en klimavennlig framtid går på skinner. I 40 år har SV hatt mål om å kople sammen Gjøvikbanen med Dovrebanen. Nå har også transportetatene bokstavelig talt kommet på banen, og sier at sammenkopling mellom Gjøvikbanen og Dovrebanen vil ha store fordeler for hele jernbanenettet i Sør-Norge.» 

Dette viser at siste ord i planene om en forlengelse av Gjøvikbanen og en sammenkobling med Dovrebanen ikke er sagt. Trolig er den mer aktuell enn noen gang. Men historien har i all tydelighet vist at avstanden fra plan til realisering kan være utrolig lang. Foreløpig snakker vi om et tidsspenn på om lag 140 år! Den som drømmer om å få se en realisering av prosjektet, må inneha en god kombinasjon av realisme og optimisme.  

Bilde tog
Foto: Fotograf ukjent


[1] Hamar Arbeiderblad. 11.02.2011. John Arne Holmlund.
[2] Publisert 29.1, 20.15. Dag Kessel, NRK. Hedmark og Oppland

Sider: 1 2 3 4 5 6