Lillehammer kommune – historisk arkiv

Inndeling i instanser i den kommunale arkivregisteret:

 1. Sosiale og kulturelle formål
  a. Musikkforeningen
  b. Idrett og sport
  c. Arbeidskontor og arbeidsledighetskasser
  d. Malerisamlingene
  e. Andre bidrag
  f. Legatvesen
  g. Arbeidsledighet
  h. Skyttervesen
  i. Kommunale og private bad
  j. Korrespondanse vedr. allmennyttige formål
 2. Administrasjon
  a. Formannskap og bystyre
  b. Regnskapsvesen, kemner, revisjon, skatter og avgifter
  c. Ligningsvesen, regler for skattetrekk, reduksjonstabell og skatteutvalget
  d. Budsjetter, lån og garantiforpliktelser
  e. Takstvesen, eiendomstakster m.v.
  f. Valgvesen
  g. Funksjonærer
  h. Folkeregister
  i. Approbasjonsskrivelser vedrørende bystyrebeslutninger
 3. Politi og rettsvesen
  a. Vekterne
  b. Politibetjenter
  c. Konstablene
  d. Politimesterembedet
  e. Politiarresten
  f. Politivakten
  g. Offentlig firnøielse
  h. Vedtekter
  i. Fengslet
  j. Overformynderiet
  k. Underfogden
  l. Stevnevidner
  m. Domsmenn og rettsvidner
  n. Forlikskommisjon
  o. Domstol og påtalemyndighet
  p. Alm. Korrespondanse vedr. politi og rettsvesen
 4. Kirkevesenet
  a. Kappellan
  b. Kirkesamgeren
  c. Kirketjeneren
  d. Organisten
  e. Kirkeverge
  f. Lønningsfondet
  g. Kirketilsyn
  h. Konfirmasjon
  i. Fåberg angående benyttelse av kirken
  j. Alminnelig korrespondanse vedr. Kirkevesenet
 5. Skolevesenet.
  Folkeskolen
  a. Bestyreren
  b. Lærerne
  c. Lokalene
  d. Undervisningen
  e. Skolestyret
  f. Renholdet
  g. Materiell og inventar
  h. Brensel
  i. Skolehaven
  j. Skolebespisningen
  k. Vaktmesteren
  l. Skolebad
  m. Skolepenger og friplass
  n. Skolekjøkken
  o. Sundhetspleien
  p. Alm. Korrespondanse vedr. folkeskolen

  Den Høiere Skole
  q. Rektorstillingen
  r. Lærerne
  s. Lokalene
  t. Undervisningen
  u. Vaktmesteren
  v. Forstanderskapet
  w. Inventar og materiell
  x. Renholdet
  y. Skolepenger og Friplass
  z. Alm. Korrespondanse vedr. d. h. skole

  Den tekniske aftenskole
  æ. Bestyrelsen
  ø. Lærerne
  å. Undervisningen
  aa. Materiell og Innventar
  bb. Handelskolen

  Særundervisning
  cc. Abnorme og åndssvake
  dd. Husstell og arbeidsskoler
  ee. Søndagsskolen
  ff. Husmorskolen
 6. Forsorgsvesenet
  a. Fattigstyret
  b. Alderdom og Invalidepensjonsstyret
  c. Vergeråd
  d. Barnehjemmet
  e. Horsters Minde
  f. Uekte barn
  g. Forsorg for barn
  h. Sinnsykes forpleining
  i. Vanføre
 7. Sundhetsvesenet
  a. Stadslegen Legevesen
  b. Jordmor
  c. Tuberkulose og sykeforpleining
  d. Epedemilasaretter
  e. Stadsdyrleger
  f. Levnedsmiddelkontroll
  g. Fabrikktilsyn
  h. Tilsynskontoret
  i. Kretssykekassen
  j. Tuberkulosehjemmet
  k. Fylkessykehuset
  l. Røde kors klinikk
  m. Alminnelig korrespondanse vedr. byens sundhetsvesen
  (sundhetsassistenten, vaksinasjon, desinfeksjon, smittsomme sykdommer og apotek.)
 8. Offentlige arbeider
  a. Stadsingeniørkontoret og byarkitekten
  b. Veivesen og broanlegg
  c. Bygnings- og reguleringsvesen
  d. Kommunearbeidere
  e. Vann- og kloakkvesen
  f. Brannvesen
  g. Feiervesen
  h. Renovasjonsvesen
  i. Redskap og materiell
  j. Vassdragsvesen
 9. Kommunal næringsdrift
  a. Slakteriet
  b. Elektrisitetsverket
  c. Mesna kraftselskap
  d. Brenselssentralen
  e. Kommunale eiendomme
  f. Motorbåten Fram
 10. Sociale og kulturelle formål
  a. Boligvesen
  b. Husleienevnden
  c. Arbeidsnevnden
  d. Folkeboksamlingen
  e. Selskab for byens vel (De Sandvigske samlinger og parksyret)
  f. Musikkforeningen
  g. Idrett og sport
  h. Arbeidskontor og arbeidsledighetskasser
  i. Malerisamlingene
  j. Andre bidrag
  k. Legatvesen
  l. Arbeidsledigheten
  m. Skyttervesen
  n. Kommunale og private bad
  o. Korrespondanse vedr. almennyttige formål
 11. Pensjonsvesenet
  a. Pensjoner av bykasser og E-verket
  b. Allminnelig korrespondanse vedr. Pensjonsvesenet
 12. Forskjellige saker
  a. Provianteringen og dyrtidsforanstaltninger
  b. Auksjonsvirksomhet og rettshjelpsvirksomhet
  c. Bankvesen
  d. Byjubileet og utstillingen
  e. Flaggheising
  f. Festekontor
  g. Fiskeretten i Mjøsen
  h. Handel og håndverk
  i. Herberge og bevertningsbevillinger
  j. Jernbanevesen
  k. Kinomatografen
  l. Kommunale kontorer
  m. Kommunikasjonsvesen
  n. Middelspriser på korn
  o. Militærvesen
  p. Mindesmerker
  q. Norges brannkasse
  r. Norges byforbund
  s. Postvesen
  t. Sykepleierforbundet
  u. Syttende mai
  v. Torvstyret
  w. Telefon og telegraf
  x. Øl, vin og brennevin
  y. Forskjellige kommunale valg
  z. Diverse